• -Sektori i të Ardhurave- Taksa, Tarifa dhe Qira
  • -Sekton i Pasurive të Paluajtshme, Aseteve Publike dhe Risku
  • -Sektori i Monitorimit të Tregut e Transportit dhe Apelimit