• Sektori i Burimeve Njerëzore, Përshkrimit të Punës dhe Autoriteti Përgjegjës
  • Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun.