Ftesë për dëgjesa publike

Mbështetur në ligjin 139/2015  “Për vetëqeverisjen vendore”, në ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “ Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqiperise” të ndryshuar, në ligjin nr. 68/2017  “Për financat e vetëqeverisjes vendore , ju njoftojmë se dëgjesat publike për Buxhetin e vitit 2018 do të bëhen  sipas grafikut të mëposhtëm.

Ju mirëpresim!

njoftim per degjesat publike 2018-page-001