Vendim për zgjedhjen e përfaqësuesve të Këshillit të Bashkisë Mirditë në Këshillin e Qarkut Lezhë

Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “d”,neni 32 germa “i”, neni 33 pika 3 dhe neni 50 pika 1, në shkresën ePrefektit të Qarkut Lezhë nr.1177 datë 13.07.2015 “Për numrin e përfaqësuesve të Bashkisë Mirditë në Këshillin e Qarkut Lezhë” si dhe  votimit të fshehtë,Këshilli i Bashkisë Mirditë, (more…)

Vendim për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Bashkisë Mirditë

Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “ç”,neni 32 germa “b”,neni 33 pika 3 dhe neni 28,si dhe  votimit të fshehtë,Këshilli i Bashkisë Mirditë,

VENDOSI:

Z.Pjetër Gjok Pjetri, zgjidhet Kryetar i Këshillit të Bashkisë Mirditë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Martin  BUSHPEPA                                                                       Pjetër   PJETRI