Browsing Archive Korrik, 2015
0
Vendim për zgjedhjen e përfaqësuesve të Këshillit të Bashkisë Mirditë në Këshillin e Qarkut Lezhë
0

Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “d”,neni 32 germa “i”, ...

0
Vendim për zgjedhjen e Kryetarit të  Këshillit të  Bashkisë Mirditë
0

Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “ç”,neni 32 germa “b”,neni ...

0
Vendimi për vërtetimin e mandateve të antarëve të Këshillit të Bashkisë Mirditë
0

Miratimin e mandateve të antarëve të Këshillit të Bashkisë Mirditë sipas listës bashkëngjitur

BASHKIA
Logo