Vendimi për vërtetimin e mandateve të antarëve të Këshillit të Bashkisë Mirditë

Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “b”,neni 32 germa “j”,neni 33 pika 3 dhe neni 28, raportin e Komisionit të vertetimit të mandateve dhe votimit të hapur, Këshilli i Bashkisë Mirditë,

VENDOSI:

1.Miratimin e mandateve të antarëve të Këshillit të Bashkisë Mirditë sipas listës bashkëngjitur.

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

    SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Martin  BUSHPEPA                                                                       Pjetër   PJETRI

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BASHKIA
Logo