Zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin shtator

Këshilli i Bashkisë Mirditë ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e radhës për muajin shtator, ku pas diskutimeve u miratuan vendimet e mëposhtme:

1.“Për miratimin e ndihmës ekonomike” ;

2.“Për një ndryshim në vendim nr.20 datë 28.10. 2015 për miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit Bashkiak Mirditë” ;

3.“Për dhënie në përdorim të sipërfaqeve prej 0.7 km në vendin e quajtur ekonomia pyjore / kullosore Ulëz, pjesë e fondit pyjor /kullosor të bashkisë Mirditë për një afat 1-vjeçar, subjekti “NIKOLLI ENERGY” Shpk ;

4.“Për dhënie në përdorim të sipërfaqes prej 0.03 ha dhe 0.5 km në vendin e quajtur ekonomia pyjore /kullosore Ulëz, pjesë e fondit pyjor /kullosor të bashkisë Mirditë për një afat 5(pesë)vjeçar, subjekti “TELECOM ALBANIA” Shpk ;

5.“Për dhënie në përdorim të sipërfaqes prej 0.03 ha dhe 0.5 km në vendin e quajtur ekonomia pyjore /kullosore Qafë-Mollë, pjesë e fondit pyjor /kullosor të bashkisë Mirditë për një afat 6(gjashtë) vjeçar, subjektit “VODAFONE ALBANIA” Shpk” ;

6.“Për një ndryshim në vendimin nr.03 datë 25.01.2017 për miratimin e buxhetit të bashkisë Mirditë”  ;

 

 

Faza e parë për përgatitjen e Planit të Përgjithshëm Vendor/ Mbahet dëgjesa publike

Është mbajtur ditën e premte dëgjesa publike në kuadër të “Fazës së parë për përgatitjen e Planit të Përgjithshëm Vendor” në ambjentet e Pallatit të Kulturës në qytetin e Rrëshenit.

Pjesëmarrës në këtë dëgjesë ishin përfaqësues nga Bashkia Mirditë, përfaqësues dhe hartues të draft-Planit, përfaqësues nga komuniteti dhe grupe të ndryshme të interesit.

Në dëgjesë u prezantua: Struktura e Planit, qëllimi, parimet e planifikimit, analiza etj. Një rëndësi ju dha edhe diskutimit përsa i takon mundësive të zhvillimit të Mirditës, ku prioritet do të jetë zhvillimi ekonomik, mjedisor, turistik, ndërkohë nuk munguan mendimet dhe sugjerimet e publikut në lidhje me Planin, ku shumica e tyre shprehën dakordësinë për mënyrën e planifikimit dhe hartimit.

Në përfundim prezantuesit e Planit, pasi iu përgjigjën publikut, ju siguruan që të gjitha pikat e diskutuara do të reflektohen në proçesin e punës.

4
3
2

Ftesë për dëgjesë publike, faza e parë për përgatitjen e Planit të Përgjithshëm Vendor

Bashkia Mirditë, ju fton në 15 Shtator 2017, ora 11:00 tek Pallati i Kulturës, në dëgjesën publike me qëllim informimin dhe diskutimin për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesa Publike është pjesë e procesit të konsultimit për PPV-në duke përfshirë të gjitha palët e interesuara.

Gjatë dëgjesës publike, kompania e cila harton PPV-në në bashkëpunim me bashkinë Mirditë do të prezantojë gjetjet dhe konkluzionet si rrjedhojë e analizes dhe vlerësimit të gjendjes aktuale të bashkisë, në kuadër të Fazës së parë të Planit: “ Analiza dhe Vlerësimi i Gjendjes Aktuale të bashkisë”.

Faza e parë e Planit përmban analizën e gjendjes aktuale të bashkisë si rrjedhojë e mbledhjes së të dhënave ekonomike, demografike, kulturore. Gjithashtu përshkruhet gjendja e infrastrukturës sociale dhe teknike e bashkisë. Si dhe bëhet vlerësimi i gjendjes në bazë të pikave të forta dhe të dobëta, përshkruhen elementët të cilët përbëjnë potencialin për zhvillim e qëndrueshem të bashkisë.

Jeni të mirëpritur të merrni pjesë, për të shprehur opinionin tuaj.