0%
  • Janë dhuruar $0
  • Shuma që duhet $8,000.00

Ndihmë për familjen e pastrehë

Ne perpunim

Kontribuesit

Kontribuo edhe ti

Ndihmë për familjen e pastrehë

Janë mbledhur $0 nga $8,000 që duhen

Ne perpunim

$
Të dhëna personale

Billing Details

Kontributi total $5.00