View Fullscreen

Më poshtë gjenden të listuara vlerat e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Mirditë për vitin 2017, bazuar në Paketën Fiskale të miratuar nga Këshilli Bashkiak.

Për detajime të tjera, lidhur me mënyrën e pagesës, afatet ligjore dhe penalitetet, ju lutemi klikoni në MANUAL PËR BIZNESET DHE FAMILJARËT

I.a.1 TAKSA MBI NDËRTESËN

Niveli i taksës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon:

taksa mbi ndertesen

I.a.2 TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE

toka bujqesore

I.a.3 TAKSA MBI TRUALLIN

takse mbi truallin

TAKSA E FJETJES NË HOTEL

taksa e fjetjes

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e cmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.

Niveli i taksës është si vijon:

 1. Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e ndikimit në infrastrukturë është në masën 4 % të cmimit të shitjes për metër katror. Cmimi i shitjes për metër bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të ministrave,”Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombetar i Banesave”, që miratohet çdo vit.
 1. Në rastin e ndërtimeve për qëllime shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e ndikimit në infrastrukturë është në masën 5 % të cmimit të shitjes për metër katror. Cmimi i shitjes për metër bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut, sipas përcaktimeve në udhëzimin e Këshillit të Ministrave,”Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombetar i Banesave”, që miratohet cdo vit.
 2. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 1 dhe 2, niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe për Bashkinë Mirditë është 3 % e saj.
 3. Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 0.1% e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar, kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit.
 4. Për ndërtesat të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0.5% e vlerës së investimit.

TAKSA MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME

taksa e kalimit te pronesise

TAKSA E TABELËS

taksa e tabeles

 1. TARIFAT VENDORE

TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TË MBETURINAVE

tarifa e pastrimit_1

tarifa e pastrimit_2

tarifa e pastrimit_3tarifa e pastrimit_4

TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE

taksa e zenies se hapesires

 

I.c.4 TARIFË PËR PARKING

Stacione

 1.  Autobuz + furgona                                                                                    15000  lekë në vit

2. Parking privat për institucione dhe subjekte te ndryshme private 10000  lekë në vit

3. Taksi                                                                                                             10000 lekë në vit

 

I.c.5 TARIFA PËR DHËNIE LICENCE PËR TREGTIM KARBURANTI E LËNDE DJEGËSE

Nr Tarifa për autorizim për shitje

karburanti

Njësia e matjes Tarifa
1 Autorizim shitje karburanti me pakice Lekë/autorizim 200.000

TARIFA E SHËRBIMIT VETERINAR

Kategoritë e aktiviteteve të kontrollit Kontrolli Tarifa e përcaktuar
1 Kontrolli i mishit dhe pajisja me raport veterinari për kre/gjedh i rritur, gjedh i      ri, (lopë, ka, mëshqerrë, vic) -Vizitimi para therjes

(gjendja shëndetësore e kafshës së gjallë)

-Kontrolli gjatë dhe pas therjes.

(ekzaminim dhe vlerësim organo-leptik i karkasës)

-Vulosja, plotësimi i dokumentacionit veterinar

 

 

 

500

leke /krere

2 Kontrolli i mishit dhe pajisja me raport veterinar për një kre bagëti të imta (dash, dele, cjap, dhi, derr, rurza, milorë, ftuja, tujakë, qingj, kec, gic) -Vizitimi para therjes

(gjendja shëndetsore e kafshës së gjallë)

-kontrolli gjatë dhe pas therjes

(agzaminim e vlerësim organo-leptik I karkasës)

-Vulosja, plotesimi I dokumentacionit veterinary

 

 

 

200

lek /krerë

3 Shërbim veterinar në tregun e gjesë së gjallë -Rregjistrimi i dokumentacionit shoqërues për cdo bagëti të gjallë

-Lëshimi i certifikatës për lëvizjen e kafshëve

 

500 lek/krerë

TARIFA TË SHËRBIMIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË MIRDITË

I.d.1 TARIFË PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR LEJE PËR PUNIME

Tarifa do të paguhet për cdo aplikim për leje zhvillimi, infrastrukture dhe ndërtim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.

Tarifa llogaritet në bazë të sipërfaqes së punimeve sipas preventivave përkatës për këto sipërfaqe. Niveli I tarifës është në masën 1% të vlerës së investimit.

I.d.2 TARIFË PËR MJETET E TONAZHIT TE LARTË

 • Kamioncinat nga 2-10 ton 10000 lekë në vit
 • Kamionët, maunet etj të ngjashme me to, mbi 10 ton 30000 lekë në vit

TARIFAT E LICENCIMIT TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE

Nr Tarifat  e  licencimit  të  transportit  të

Udhëtarëve

Njësia e matjes Tarifa
 

A

 

Liçence  per  transport  udhetaresh  ne linje te rregullt qytetese

Lekë/ për tre vjet

Të rinovueshme cdo vit

24.000
2 Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese Lekë/mjet/vit 1500
3 Liçence  per  transport  udhetaresh  ne linje te rregullt rrethqytetese Lekë/për tre

Të rinovueshme cdo vit

45000
4 Çertifikate per transport udhetarsh ne linje te rregullt rrethqytetese Lekë/mjet/vit 1.500
5 Liçence  per  transport  udhetaresh  ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut Lekë/ për tre vjet

Të rinovueshme cdo vit

45.000
6 Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut Lekë/mjet/vit 1.500
7 Liçence  per  transport  udhetaresh  ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve Lekë/për tre vjet

Të rinovueshme cdo vit

45.000
8 Çertifikatë per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve Lekë/mjet/vit 1.500
9 Liçence       per       agjenci       transporti udhetaresh dhe taksi brenda vendit Lekë/ për tre vjet

Të rinovueshme cdo vit

9.000
10 Liçence    per    agjenci   nderkombetare udhetaresh Lekë/ për 1 vit

Te rinovueshme cdo vit

8000
11 Liçence  per  transport  udhetaresh  me taksi Lekë/për tre vite

Të rinovueshme cdo vit

20.000
12 Dhënie      autorizimi     per      transport nderqytetas Lekë/mjet 2.000
B Tarifat  e  Liçensimit  te  Transportit  te mallrave
1 Liçence  per  transport  mallrash  per  te trete dhe me qera brenda vendit Lekë/ për tre

Të rinovueshme cdo vit

24.000
2 Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Lekë/vit 2000
3 Çertifikate  per  transport  mallrash  per vehte brenda vendit Lekë/vit 2000
4 Çertifikate  per  transport

Udhëtarë

Lekë/vit 3000

TARIFA TË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË

I.f.1 TARIFA PËR QENDRËN KULTURORE (pallati i kulturës dhe kinemaja)

 1. Për mbledhje të ndryshme 8000 lekë/ora
 2. Për shfaqje të ndryshme dhe koncerte 12000 lekë /ora

I.f.2 Tarifa për veprimtari në pallatin e sportit.

 • Për panaire të ndryshme 10000 lekë/ora
 • Për shfaqje të ndryshme, koncerte dhe takime të ndryshme elektorale                                           15000 lekë /ora

TARIFA PËR QENDRËN EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

Lloji i tarifës Në kopshte Në çerdhe
Tarifë për ushqimin Sipas situacionit ditor Sipas situacionit ditor
Bashkia Mirditë 160 lekë/ditë/femijë 130 lekë/ditë/femijë

I.f.4 TARIFË PËR PRIVATIZIMIN NGA BASHKIA E NDËRTESAVA TË NDËRTUARA PARA  DATËS 10. 08. 1991.

 • Bazuar ne VKM nr 608 date 05.09.2012 “Per percaktimin e procedures te kalimit te pronesise te pasurive te paluajtshme, te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi, si dhe regjistrimin  e tyre” si dhe ne VKM nr 614 date 7.7.2015 “Per percaktimin e procedurave te privatizimit  te banesave dhe objekteve te kthyera ne banesa me vendime te organeve e qeverisjes vendore, ne pronesi te organeve te qeverisjes vendore dhe te shtetit, ku jane sistemuar me strehim banore te pajisur me autorizim nga organet e kompetente / bashkia ka percaktuar keto tarifa:
 1. Per kalimin në pronësi të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 10.08.1991      15 000 leke për cdo regjistrim.
 1. Per percaktimin procedurave të privatizimit të ndërtesave të kthyera në banesa         5 000 lekë për cdo banesë.

TARIFA E LËNDËS DRUSORE   PËR NGROHJE ME ZJARR PËR FAMILJARET DHE ISTITUCIONET JO PUBLIKE.

 • Tarifa është 500 lekë për m3

 

I.f.7  TARIFË SHËRBIMI  PËR LEJET NË TREGJET PUBLIKE

Nr Tarifat e tregut sipas kategorive Njësia e matjes Tarifa
1 Shites artikuj industrial Lekë/muaj 1.000
2 Shites artikuj ushqimore Lekë/ muaj 1.500
3 Shites artikuj bulmeti e mish Lekë/ muaj 2.000
4 Shites ditore lekë/m2/në ditë 100

TARIFA  E UJIT

Tarifa për ujin Niveli
Ujsjelles me rrjedhje te lire pa mates 300 lek/fam/muaj
Ujsjelles me mates       30 lek/m3
Ujsjelles me ngritje mekanike    500 lekë/fam/muaj
Uji me vaditje  200 lekë/ore/pune