Subjektet që kërkojnë të marrin me qira prona paraqesin këto dokumenta:

1. Kërkesën e subjektit për marrjen me qira.

2. Plan-biznesin e hollësishëm.

3. Ofertën për vlerën e detyrimit mujor të qirasë.

4. Çertifikatën e regjistrimit dhe çertifikatën historike të regjistrimit të subjektit ne QKB.

5. NUIS-in dhe vërtetimin nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore.

6. Vërtetim nga institucionet përkatese që nuk është në ndjekje penale si dhe nuk ka proçese gjyqësore në lidhje me aktivitetin.

1. Propozimin per dhenien me qira te prones i cili permban propozimin per veprimtarine qe do te ushtrohet ne kete prone si dhe afatin e dhenies me qira.

2. Vendimin e organit drejtues te institucionit (Keshilli bashkiak).

3. Miratimin e organit ne varesi administrative (Prefektura)

 4. Genplanin e pasurise te hartuar nga eksperti topograf i liçensuar dhe te konfirmuar nga drejtuesi i institucionit.

5. Tarifen e detyrimit mujor, e cila percaktohet bazuar ne VKM-në nr.1064, dt.22.12.2010.

 6. Konfirmimin nga Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme e stausit juridik te prones.