Aktet të cilat prej nesh janë të detyrueshme për zhvillim të konsultit publik janë:

  • Buxheti Vjetor dhe ndryshimet e tij
  • Programet Buxhetore Afatmesme dhe Afatgjata
  • Projekt-Buxhetet Vjetore, Afatmesme apo Afatgjata
  • Taksat dhe Tarifat Vendore
  • Tjetërsimi ose Dhënia në Përdorim të Pronave të Tretëve
  • Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të Këshillit të Bashkisë,

normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik