Njoftimi për projektaktet që i nënshtrohen procedurës së konsultimit publik bëhet nëpërmjet regjistrit elektronik. Në rastet kur organi publik e konsideron të nevojshme, njoftimi mund të kryhet edhe në një apo disa nga format e mëposhtme:

  1. me postë elektronike;
  2. me lajmërim publik, i cili afishohet në ambientet e organit publik inicues;
  3. me një lajmërim në mediat audiovizive kombëtare, rajonale ose lokale;
  4. me botimin në gazeta lokale ose në dy gazetat më të lexuara në nivel kombëtar.

Marrja e komenteve dhe rekomandimeve në procesin e konsultimit publik kryhet në një nga fomiat e përmendura më sipër, si dhe në raste të caktuara në formë verbale dheiose me shkrim e të regjistruara në procesverbalin e takimeve publike.