• Numri  i referencës së procedurës/lotit  REF-03476-01-10-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-04734-01-23-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit REF -05293-01-28-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-07224-02-11-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-19042-04-19-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-19043-04-19-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-19050-04-19-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-20873-05-07-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  Ref –20874–05-07-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit  Ref –20877–05-07-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit REF- 36842-09-24-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit REF- 36862-09-24-2019   
 • Numri i referencës së procedurës/lotit REF-38266-10-04-2019
 • Numri i referencës së procedurës/lotit REF – 40364-10-21-2019