Ku palët e interesuara, mendonjnë se i është cënuar e drejta për njoftim dhe kosultim publik, mund të ankohen:
pranë Kryetarit të Bashkisë Mirditë në kryetari@bashkiamirdite.gov.al, në bashkia@bashkiamirdite.gov.al , ose me postë në Bashkia Mirditë, sheshi “Abat Doçi” Rrëshen, kur projektakti nuk është miratuar ende pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën info@idp.al ose me postë në rruga “Abdi Toptani”, Nd.5, kodi postar 10101, Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e miratimit të aktit.
Me marrjen e ankesës, Bashkia Mirdië, merr masa për korrigjimin dhe reflektimin e vëretjeve të paraqitura, njofton palën e interesuar për masat e marra si dhe e fton të japë komentet dhe rekomandimet për projektaktin.