• Vërtetim toke në pronësi ose në përdorim dhe kategoria e saj
  • Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor e blegtoral
  • Kërkesë për ndryshim të bonitetit të tokave
  • Kërkesë për lirimin e tokës pronë private e zaptuar nga invalid dhe llogaritja e dëmit
  • Vërtetim për siperfaqe ndërtese të paregjistruar në Z.V.R.P.P
  • Kërkesë për aplikim për subvencionet bujqësore e blegtorale
  • Kërkesë për ndryshime të zonave kadastrale
  • Kërkesë për saktësim pronash të lira të marra nga A.K.K Pronave