• Kërkesë për dhënie mendimi për leje mjedisore tipi: A.B.C
  • Kërkesë për dhënie leje për ushtrim aktiviteti 24 orë për subjekte të ndryshme
  • Kërkesë për dhënie leje me zgjatje orari të subjekteve të ndryshme