• Kërkesë për dhënie me qira të aseteve si ndërtesë, tokë, arë, pyll, kullotë, për gurore, shfrytëzim të lëndëve inerte etj.
  • Pajisje me konfirmim status ii pronave të bashkisë
  • Dhënie me qira të aseteve të bashkësisë e të pajisjeve teknologjike
  • Prononcim për privatizim të pasurive në administrim të bashkisë
  • Dhënie me qira të aseteve të bashkisë
  • Kërkesë për dhënie me qira të trojeve nën object
  • Kërkesë për shpronsim toke e ndërtesa për investime publike  për llogari të institucioneve shtetërore