• Dhënie me qira të aseteve të Bashkisë nën/mbi 200 metra katror.
 • Pajisje me konfirmim kufizim prone private me pronë shtetërore.
 • Pajisje me konfirmim për pronat e Bashkisë (për oborr me përdorim).
 • Pajisje me vërtetim trajtimi me tokë (arë) sipas ligjit Nr. 7501.
 • Pajisje me çertefikatë përdorimi.
 • Pajisje me vërtetim të tokës në pronësi/përdorim.
 • Pajisje me vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor apo blegtoral.
 • Pajisje me aktin e marrjes së tokës në pronësi.
 • Pajisje me vërtetimin e pagesës së taksës për tokën bujqësore dhe ndërtesën.
 • Pajisje me deklaratë kufitarësh.
 • Pajisje me vërtetim që është pajisur me tokë (për jashtë shteti).
 • Pajisje me vërtetim që nuk është pajisur me tokë.
 • Dërgim dokumentacioni për rregjistrim fillestar tokë bujqësore.
 • Dërgim dokumentacioni për rregjistreimin fillestar tokë-truall.