• Kërkesë për ndryshim emri / mbiemri.
 • Vërtetim për çertefikatë martese me shtetas të huaj
 • Kërkesë për bashkim familjar.
 • Kërkesë për ndarje dhe veçim familjar.
 • Kërkesë për ndryshim vendbanimi brenda Nj.Adm. Lagjeve dhe jashtë Bashkisë.
 • Kërkesë për shpallje martese për qytetarët.
 • Kërkesë për regjistrim i shtetasve të huaj për shpallje martese
 • Çertefikatë akt martese, akt lindje për jashtë shtetit.
 • Çertefikata të ndryshme nga arkiva e gjendjes civile.
 • Pajisje me procesverbal për njohje atësie.
 • Pajisje me procesverbal për vecim familjar
 • Dhënie vërtetim fakti.
 • Kërkesë për regjistrim i lindjes pranë zyrës së  gjendjes civile.
 • Kërkesë çregjistrim i vdekjeve nga zyra e gjendjes civile.
 • Kërkesë për regjistrim i vdekjeve me vonesë.
 • Kërkesë për lidhje martese për qytatarët.
 • Kërkesë për çertefikatë familjare.
 • Ekzekutim i vendimeve të gjykatave.
 • Ekzekutim i dekreteve të presidentit te R.SH. për marrjen dhe lënie shtetësie shqiptare.
 • Kërkesë për koregjim të vendlindjes të shtetasve sipas udhëzimit Nr.7733/4 dt.23.10.2014.
 • Kthim përgjigje dhe pajisje me çertefikata të ndryshme për prokurorinë, gjykatat, policinë dhe sigurimeve shoqërore.
 • Lista emërore e fëmijëve të lindur që përfitojnë shërbim lindje.
 • Kërkesë e plotësim formulary për pajisjen me pasaportë.
 • Kërkesë e plotësim formulary për pajisjen me kartë identiteti.
 • Kërkesë për ndyshim të adresave të shtetasve në regjistër të gj.civile.
 • Koregjime të gabimeve materiale.