• Vëretime të ndryshme për detyrimet, shlyerjen e tyre etj.
 • Pajisje me leje për zhvillimin e aktiviteteve argëtuese, kulturore, manifeste politike etj.
 • Pajisje me leje për zhvillim panairi në hapsira publike.
 • Pajisje me leje për zënie hapësire publike nga aktivitetet restorative / rekreative.
 • Informim në lidhje me zhvillimin  e pronës sipas PPV.
 • Hartim i PDV.
 • Hartim gentplan (i azhornuar) i pronës për leje zhvillimi me deklarime paraprake.
 • Leje Zhvillimi.
 • Leje Ndërtimi.
 • Ndryshim i aktivitetit / funksionit.
 • Rishikim i kushteve të lejes së ndërtimit.
 • Shtyrja e afatit të lejes së ndërtimit.
 • Ndryshim i subjektit zbatues.
 • Konfirmim i lejes së ndërtimit.
 • Deklaratrë për kryerje punimesh.