Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “ç”,neni 32 germa “b”,neni 33 pika 3 dhe neni 28,si dhe  votimit të fshehtë,Këshilli i Bashkisë Mirditë,

VENDOSI:

Z.Pjetër Gjok Pjetri, zgjidhet Kryetar i Këshillit të Bashkisë Mirditë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Martin  BUSHPEPA                                                                       Pjetër   PJETRI

Leave a Comment