Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “d”,neni 32 germa “i”, neni 33 pika 3 dhe neni 50 pika 1, në shkresën ePrefektit të Qarkut Lezhë nr.1177 datë 13.07.2015 “Për numrin e përfaqësuesve të Bashkisë Mirditë në Këshillin e Qarkut Lezhë” si dhe  votimit të fshehtë,Këshilli i Bashkisë Mirditë,

VENDOSI:

1.  Zgjedhjen e këshilltarëve:

            1.Z.Arben   Dod    TUSHA

            2.Z.Frederik  Fran  VORFI

            3.Z.Saimir     Gjin    JAKU

Përfaqësues të Këshillit të Bashkisë Mirditë në Këshillin e Qarkut Lezhë

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Martin  BUSHPEPA                                                                       Pjetër   PJETRI

Leave a Comment