_______________________________ _____________________________________

                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                    BASHKIA MIRDITË                                                                                                                                         Nr.____prot                                                                                     Datë ___/___/2016

 

                                            Njoftim për vend të lirë pune.

 

                       “Plotësim vendi të lirë pune  në kategorinë  e ulët drejtuese

                                              ( Ngritje në detyrë )

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese,

 

Bashkia Mirditë shpall procedurat për plotësimin e një vendi të lirë në kategorinë e ulët drejtuese në këtë pozicion pune:


 1. P/Sektorit për rregullin e brendshëm dhe monitorimin e administratës (nëpunës civil i nivelit të ulët drejtues).
 2. Përshkrimi I përgjithshëm për pozicionin e punës:

“ Ky nëpunës civil I kategorisë së ulët drejtuese ,pergjigjet para Drejtorit përkatës për monitorimin e rrregullit të brendshëm të administratës,disiplinën e e gjithë punonjësve dhe nëpunësve,zbatimin e rregullave dhe kodit etik të brendshëm në mjediset e administrtës,mirëmbajtjen e higjenen e e zyrave,qarkullimit të brendshëm ,funksionimin e recepsionit,sekretarisë,arkivit ,furnizimin me mjete kancelarie dhe pajisje të zyrave sipas nevojave dhe mundësive që disponon bashkia në parashikimet buxhetore”

Detyrat e konkretizuara përshkruhen në rregulloren e brendshme të funksionimit të administrates.

Konkurimi është i hapur për nëpunësit civilë të një kategorie më të ulët me proçedurat e  NGRITJES  NË DETYRË, sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

 1. Kandidatët duhet të plotësojnë KUSHTET MINIMALE:
 2. të jetë nëpunës civil i konfirmuar;
 3. të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 4. të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;
 5. të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.
 • Arsimi:

Arsimi i lartë ,diplomë e nivelit të dytë.

 • Përvoja:

Të ketë përvojë pune në administratë publike,mbi 5 vjet.

Tjetër:

 • Të ketë njohuri mjaft mira të gjuhës angleze, preferohet njohja e gjuhe të dytë të BE
 • Të ketë njohuri shume te mira mbi programet bazë të punës në komjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, koordinuese dhe të punës në grup.
 • Dëshmi të tjera kualifikimi dhe trajnimesh përbëjnë avantazh.

TË DHËNAT PËR POZICIONIN E PUNËS

 • Emërtesa e pozicionit:  P/sektori I rregullit të brendshëm dhe monitorimit të administrates së Bahkisë.Mirditë.
 • Drejtoria:  Drejtoria e B/njerzore,rregullt të brendshëm ,ndihmës juridike dhe përfaqësimit ligjor.
 • Sektori:  Sektori i monitorimit të rregullit të brendshëm të administrates.
 • Raporton tek:  DREJTORI I DREJTORISE

 

 1. LISTA E DOKUMENTEVE QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI
 2. Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;
 3. 1 kopje jetëshkrimi;
 4. Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;
 5. Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëherë ai duhet ta ketë të njehsuar atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit;
 6. Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;
 7. 1 kopje e librezës së punës e plotësuar;
 8. Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 9. Çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;
 10. Dëshmi të njohjes së një gjuhe të huaj;
 11. Fotokopje e letërnjoftimit.

 

MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE

Dokumentet do të dorëzohen në B.Mirditë-Zyra e protokollit,kati I dytë. Afati i dorëzimit të dokumenteve  deri 15.03.2016 .

Data e daljes së rezultateve për fazën e verifikimit paraprak  25.03.2016.

 1. DATA DHE VENDI I REALIZIMIT TË INTERVISTËS :

05.04.2016,ora 14,në sallen e Këshilit bashkiak..

Gjatë intervistës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre mbi:

”           Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;

”           Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”;

”           Kodin e Procedurave Administrative;

”           Ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”

“Ligjin nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”,”Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike

Në vlerësimin e kandidatëve, përfshihen: a) vlerësimi i jetëshkrimit, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, përvojës e trajnimeve, të lidhura me fushën, si dhe vlerësimet e arritjeve individuale në punë; b) vlerësimi me shkrim; c) intervista e strukturuar me gojë. 28. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100, të cilat ndahen, përkatësisht: a) 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar; b) 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë; c) 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

 1. Kandidati/kandidatët fitues është/janë ai/ata që renditet/en i pari/të parët nga kandidatët që kanë marrë, të paktën, 70 pikë (70% të pikëve)

Njësia përgjegjëse njofton, individualisht, kandidatët që kanë konkurruar, për rezultatin e tyre, brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga dita që komiteti per ngritjen ne detyre, i njofton vendimin e tij.

Kandidati, pavarësisht nga e drejta për t’u ankuar në gjykatën administrative, ka të drejtë të bëjë ankim me shkrim edhe në KPND për rezultatin e pikëve, brenda 3 (tri) ditëve kalendarike, nga data e njoftimit individual, për rezultatin e vlerësimit. Ankuesi merr përgjigje brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga data e përfundimit të afatit të ankimi

Procedimi i metejshëm ,vijon  bazuar në VKM nr.242 dt.18.03.2015 “për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese në SHC.”

Ndërkohë B.Mirditë, nëse dështon procedura e plotësimit të vendit punës ,me levizjen paralele ka marrë vendim, në përputhje me pikën 4, të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, që  në procedurën e ngritjes në detyrë kanë të drejtë të konkurrojnë edhe kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil.

                                                                         BASHKIA MIRDITË

                                                            ( SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE )