______________________________ _____________________________________

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                      BASHKIA MIRDITË 

                NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                                                                                        

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë Mirditë  njofton se për  grup-pozicionet :

1). Drejtor Drejtorie finances e prokurimeve

2) Drejtor Drejtorisë së të ardhurave,buxhetit,menaxhimit tregut e transportit

Kategoria e pages III a

 

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore”, për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1.Zj. Donika Ndoj .

2.Zj.Flora JUshi

3.Zj..Marjeta Doda

.

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 03.04.2016,ora 14.00, në ambjentet e B.Mirditë-salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkisë.

 

 

SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE
BASHKIA  MIRDITË
.