NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                                                                                        

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin,levizjen paralele  periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë e ekzekutive te nepunsve civil” ”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  • Specialist ne sektorin e te ardhurave,taksave qirave ne  Drejtorine e të ardhurave,buxhetit,menaxhimit tregut e transportit,

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore”j për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1.Zj.Edisnajda Vuka

2.Zj. Marjeta Doda

3.Zj. Sebastjana Dedaj 

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 16.04.2016,ora 14.00, në ambjentet e B.Mirditë-salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkisë.

 

 

SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE
BASHKIA  MIRDITË
.