NJOFTIM FITUESËSH PAS VLERËSIMIT PARAPRAK                                                                                                                                        

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se per pozicionin :

“P/Sektori per prokurimet publike”, ne  Drejtorinw e kontabilitetit dhe prokurimeve publike,

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

  1. Z.Edmond Karica .

               2. Z. Luan Ahmeti

               3. Znj .Oldiana Margjini.

 

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohen në datë 18 .04.2016,ora 14.00, në ambjentet e B.Mirditë-salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkisë.

 

 

SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE
BASHKIA  MIRDITË
.