REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                      BASHKIA MIRDITË 

 NJOFTIM FITUESËSH  PËRFUNDIMTAR, PËR POZION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  grup-pozicionet :

1). Drejtor Drejtorie kontabiliteti e prokurimesh publike

 2) Drejtor Drejtorisë së të ardhurave,buxhetit,menaxhimit tregut e transportit

Kandidatët fitues, në fazen përmbyllse të  procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komitet për ngritjen në detyrë  dhe pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë që do të emrohen në detyrë janë :

1.Zj Donika Ndoj .

2.Zj.Flora Jushi(Fufi)

 Njësia përgjegjëse e burimeve Njërëzore, Brenda 5 ditëve do të nxjerre aktin e emrimit të dy nëpunësve të kategorisë së mesme drejtuese në pozicionet e zgjedhura sipas klasifikimit.

 SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE                                               

BASHKIA  MIRDITË.