_______________________________ _____________________________________

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                      BASHKIA MIRDITË 

 NJOFTIM FITUESI  PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për pozicionin :

1). “P/sektori për prokurimet publike” në  Drejtorinë ë Kontabilitetit dhe prokurimeve publike-B.Mirditë,

 

Kandidati  fitues  ,në fazen përmbyllse të  procedurës së konkurimit, të shpallur nga Komiteti për ngritjen në detyrë  dhe pranimin të nëpunsve civile-B.Mirditë ,që do të emrohet në detyrë është :

 

     1.Z.Edmond Karrica

 

Njësia përgjegjëse e burimeve Njërëzore,Brenda 5 ditëve do të nxjerre aktin e emrimit të nëpunësit të kategorisë së ulët drejtuese në pozicionin përkatës

 

SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE
BASHKIA  MIRDITË
.