_______________________________ _____________________________________

                                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                      BASHKIA MIRDITË 

 NJOFTIM FITUESI  PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË

Në zbatim  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin ,levizjen paralele dhe periudhen e proves në SHC”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për pozicionin :

1). “Specialist në sektorin e taksave,qirave dhe të ardhurave “ në  Drejtorinë e të Ardhurave,buxhetit ,qirave,menaxhimit të tregut dhe transportit,

 

Kandidati  fitues  ,në fazen përmbyllese të  procedurës së konkurimit, të shpallur nga “ Komiteti I përhershëm  për pranimin të nëpunsve civil” -B.Mirditë, që do të emrohet në detyrë është :

     1.Zj.Edisnajda  Vuka

Njësia përgjegjëse e burimeve Njërëzore,brenda 5 ditëve do të nxjerre aktin e emerimit të nëpunësit të kategorisë ekzekutive  në pozicionin përkatës.

 SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE                                               

   BASHKIA  MIRDITË.