TAKSAT VENDORE

 1. TAKSA VENDORE MBI VEPRIMTARINË EKONOMIKE TË BIZNESIT TË VOGËL

Çdo person fizik apo juridik, i cili kryen një veprimtari ekonomike (biznes) me anën e të cilit realizohet qarkullim vjetor më i vogël ose i barabartë me 8 milion lekë i detyrohet pagesës së detyrimit të tatimit të thjeshtuar të fitimit për biznesin e vogël.

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël me qarkullim vjetor 0 – 5 8 milionë lekë:

 • Shkalla tatimore e aplikueshme 0;

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël me qarkullim vjetor nga 5 – 8 milionë lekë:

 • Shkalla tatimore e aplikueshme 5%.

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Lezhë, llogarit, njofton dhe ndjek arkëtimin e detyrimit të Biznesit të Vogël për llogari të Administratës Vendore të bashkisë Mirditë.

 

2.            TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME

2.1 TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME ”NDËRTESË”

 

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë të pasurive në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive.

Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen edhe taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në pronësi, ndërtesa brenda territoreve të miratuara si fshatra turistike. Sipërfaqja e ndërtesës, në përdorim apo pronësi, përcaktohet në bazë të dokumenteve, që vërtetojnë përdorimin ose pronësinë e saj.

o LLOGARITJA E TAKSËS SË NDËRTESËS/ NJËSISË PRONËSORE

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur të dhënat e mbledhura për ndërtesën/ njësinë pronesore, përcaktojnë bazën e taksës dhe llogarisin shumën e taksës vjetore të ndërtesës për tu paguar nga çdo taksapagues.

Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është vlera e ndërtesës/njësisë pronësore, përcaktuar me një nga metodat e parashikuara në metodologjine e miratuar nga Keshilli i Ministrave. Për efekt të llogaritjes së taksës për ndërtesën/ njësi pronësore, baza e taksës shumëzohet me shkallën në përqindje të taksës së miratuar me ligj, sipas kategorive të ndërtesave, si më poshtë:

 1. 0, 05 % – për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për banim;
 2. 0,2 % – për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;
 3. 30 % – e shkallës së taksës përkatëse, për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë, sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

 

Për vitin 2020 çmimi vlerësues i ndërtesave qe ndodhen ne territorin e Bashkise Mirdite, për efekt te vleresimit tatimor eshte si me poshte:

NDERTESA BANIMI

 

 

Nr.

 

Emertimi

Çmimi mesatar referues sipas VKM Aplikohet

-30% te shkalles takses

 

Lekë/m2_sipërfaqe

1. Njësia Administrative Rrëshen 42 000 Pa ndryshuar 21 lek/m2
2. Njësia Administrative Rubik 29 500 Pa ndryshuar 14.75 lek/m2
3. Njësia Administrative Fan 42 000 29 400 14.7 lek/m2
4. Njësia Administrative Orosh 42 000 29 400 14.7 lek/m2
5. Njësia Administrative Kaçinar 42 000 29 400 14.7 lek/m2
6. Njësia Administrative Kthellë 42 000 29 400 14.7 lek/m2
7. Njësia Administrative Selitë 42 000 29 400 14.7 lek/m2

 

ÇMIMET MESATARE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR NDËRTESAT QË NUK SHËRBEJNË PËR BANIM.

 1. Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe shërbimi është 5 (një pikë pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori do të përfshihen edhe ndërtesa tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim, tregtim ose/edhe shërbime me pakicë

Rresheni dhe njesite e tjera; 42,000*1.5=63,000*0.2%=126 lek/m2

Rubiku                          29,500*1.5=44,250*0.2%=88,5lek/m2

 1. Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70% (shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas

Rresheni dhe njesite e tjera; 42,000*70%=29,400*0.2%=58.8

Rubiku                          29,500*70%=20,650*0.2%=41.4lek/m2

 1. Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30% (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas

Rresheni dhe njesite e tjera; 42,000*30%=12,600*0.2%=25.2 lek/m2

Rubiku                            29,500*30%=8,850*0.2%=17,7 lek/m2

 1. Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, si: prodhim, përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme, është 50% (pesëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas

Rresheni dhe njesite e tjera; 42,000*50%=21,000*0.2%=42 lek/m2

Rubiku                          29,500*50%=14,750*0.2%=29,5lek/m2

 1. Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari mbështetëse, si grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve

 

bujqësore dhe blegtorale është 30% (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të përpunimit ushqimor.

Rresheni dhe njesite e tjera;                     42,000*30%=12,600*0.2%=25.2 lek/m2

Rubiku                            29,500*30%=8,850*0.2%=17.7 lek/m2

 1. Për ndërtesat e privatizuara me ligjin 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70% (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë.

Rresheni dhe njesite e tjera; 42,000*70%=29,400*0.2%=58.8 lek/m2

Rubiku                           29,500*70%=20,650*0.2%=41,3 lek/m2

 • PERJASHTOHEN NGA TAKSAT MBI NDERTESAT:
  • Pronat e shtetit dhe te njesive te veteqeverisjes vendore qe perdoren per qellime jofitimprurese;
  • Pasurite ne pronesi te shtetit, te kaluara me VKM nen adminstrimin e shoqerive publike shteterore;
  • Ndertesat e banimit qe shfrytezohen nga qiramarresi me qira te paliberalizuara;
  • Banesat sociale ne pronesi te bashkive;
  • Pasurite e palujtshme, prone e subjekteve juridike ose fizike qe ne baze te marreveshjeve me bashkite perdoren per banesa sociale;
  • Ndertesat qe perdoren nga komunitete fetare ,ne funksion te veprimtarise se tyre;
  • Strukturat akomoduese “Hotel/resort me kater yje, status sociale sipas percaktimit ne legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes te nje marke tregtare te rgjistruardhe njohur nderkombetarisht”brand name”;
  • Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe perfitojne pension pleqerie/pension social ose pension social, kur familjet e tyre perbehen vetem nga pensionite,ose dhe me persona ne ngarkim te tyre, qe jane te paafte për punë;
  • Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe trajtohen me ndihme ekonomike;
  • Ndertesat kulturore, nen mbrojtje te perkoheshme ose te perhereshme, per kohen ne te cilen deklarohet mbrojtja sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e kultures dhe/ose te trashegimise kulturore,të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.

2.2.TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE

Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda vitit fiskal.

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi/ përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipasdokumenteve që e vërtetojnë atë. Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise, perdoruesi i tokes bujqesore ben nje vetedeklarim te siperfaqes se tokes bujqesore prane bashkise ku ndodhet toka.

 

Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori janë si vijon:

 

KATEGORITË E TOKËS BUJQËSORE LEKË /HA / VIT
  Sipas ligjit Aplikohet (-30%)
Klasa I 1 400 980
Klasa II 1 200 840
Klasa III 1 100 770
Klasa IV 1 000 700
Klasa V 900 630
Klasa VI 800 560
Klasa VII 700 490

Për taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore, jepet lehtësim ose përjashtim i përkohshëm. Kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli bashkiak, në raport me dëmin e shkaktuar, deri në vlerën 75 % (shtatëshjetë e pesë) përqind.

PËRJASHTOHEN NGA TAKSA BUJQËSORE:

 • Sipërfaqet që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për 5 (pesë) vitet e
 • Toka bujqësore e dëmtuar nga fatkeqësi natyrore në masën 75 % (shtatëdhjetë e pesë) përqind e vlerës së taksës për sipërfaqen e dëmtuar.

 

2.3 TAKSA MBI TRUALLIN

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit në m2 (metër katror), në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.

Siperfaqja e truallit ne pronesi percaktohet sipas dokumentave qe e vertetojne ate. Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në perdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli.

Niveli i taksës caktohet në lekë për m2 (metër katror). Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori ne Bashkine Mirdite, jane si me poshte:

 

  Përshkrimi Sipas ligjit Aplikohet
1 Për qëllime banimi nga individët 0.14 lek/m2/vit 0.12 lekë/m2/vit
2 Për qëllime biznesi 12 lekë/m2/vit 12 lekë/m2/vit

 

3.      TAKSA VENDORE MBI VEPRIMTARINË E SHËRBIMIT HOTELIER

 1. Për qëllim të këtij ligji, me “hotel” kuptohet çdo veprimtari që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, bujtinë, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.
 2. Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në

 

 1. Niveli tregues i taksës është sipas aneksit 8 të ligjit për taksat dhe tarifat
 2. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia për natë qëndrimi, me numrin e netëve të qëndrimit në (ndryshuar me ligjin 142/2015 datë 17. 12. 2015).
 3. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.
 4. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo komunës, në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 (pesë) të muajit pasardhës.
 5. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo në juridikson te se ciles ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 (pesë) të muajit pasardhës.

 

Nr. KATEGORITË Lekë / natë fjetje sipas ligjit Aplikohet – 30%
1 Hotel 4, 5 yje 175 122.5
2 Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi akomoduese, sipas përcaktimeve të ligjit për turizmin. 70 49

Pagesa kryhet brenda datës 5 (pesë) të muajit pasardhës.

Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë dhe evidentohet në faturën e hotelit ku shënohet cmimi i fjetjes dhe vlera e taksës.

 

4.         TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet.

Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat perkatese percaktohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejes se ndertimit.

Niveli i taksës qe aplikohet per ndertimet e reja ne territorin e Bashkise Mirditë, është si vijon:

 1. Për ndërtimet për qëllime banimi nga shoqeritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen per perdorim ne sektorin e turizmit, industrise apo perdorim publik, taksa ndikimit ne infrastrukture eshte ne masen 3 – 4 % (tre deri katër përqind) të cmimit të shitjes për Cmimi i shitjes per m2 (meter katror) bazohet ne vleren referuese te vleres se tregut, sipas percaktimeve ne udhezimin e Keshillit te Ministrave “Per miratimin e kostos mesatare te ndertimit te banesave nga Enti Kombetar i Banesave” qe miratohet cdo vit.
 2. Për ndërtimet për qëllime shërbimi nga shoqeritë e ndërtimit, te cilat nuk destinohen per perdorim ne sektorin e turizmit, industrise apo perdorim publik, taksa ndikimit ne infrastrukture eshte ne masen 5 % (pesë) përqind të cmimit të shitjes për m2 katror.

 

Cmimi i shitjes per meter katror bazohet ne vleren referuese te vleres se tregut, sipas percaktimeve ne udhezimin e Keshillit te Ministrave “Per miratimin e kostos mesatare te ndertimit te banesave nga Enti Kombetar i Banesave” qe miratohet cdo vit.

 1. Për ndërtime të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 2, niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe për bashkinë Mirditë është deri në 3 % (tre) përqind e saj, dhe konkretisht:
  • Ndërtime me funksion prodhim, perpunim dhe ruajtje produktesh bujqesore dhe blegtorale, (stalla, komplekse, depo të ngjashme) 1 % (një) përqind e vleres te investimit.
  • Ndërtime me funksione per industrine prodhuese dhe perpunuese etj. te ngjashme 3 % (tre) përqind e vlerës të
  • Objekte me perdorim ne sektorin e turizmit 1 % (një) përqind.
 2. Per projektet e infrastruktures, per ndertimin e rrugeve kombetare, te porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndertimit te infrastruktures ne energji, perfshire makinerite dhe pajisjet per keto projekte, taksa e ndikimit ne infrastrukture e ndertimeve te reja eshte 1 % (zero pik një) përqind e vleres se investimit, por jo me pak se kostoja e rehabilitimit te infrastruktures se demtuar, kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit.
 3. Per ndertesat te cilat jane ne proces legalizimi, taksa e ndikimit ne infrastrukture e ndertimeve te reja eshte 5 % (zero pik pesë) përqind e vleres se investimit.

Detyrimi për pagesën e takses i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për cdo rast mblidhet nga organi qe leshon lejen e ndertimit dhe arketohet, per cdo rast, per llogari te bashkise qe mbulon territorin ku do te behet investimi.

Nëse objekti për të cilin do të bëhet investimi shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose kur objekti ndikon ne infrastrukturën e një bashkie tjetër, te ardhurat nga taksa ndahen proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së objektit dhe ndikimit të investimit në infrastrukturen e secilës bashki”.

 1. Për punime qe kryhen ne zbatim të nr. 408, datë 13. 05. 2015 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” (i ndryshuar), neni 6, ndërhyrje që nuk kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi, me Autorizimin Punimesh, tarifa e pajisjes është:

2 000 – 5 000 lekë.

 

 1. Për punime që kryhen në zbatim të nr. 408, datë 13.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” (i ndryshuar), neni 7, punime që kryhen me Deklaratë Paraprake Punimesh, tarifa e aplikimit është:

5 000 – 10 000 lekë.

 

 • Përjashtohen nga pagesa e kesaj takse; investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me 5 (pesë) yje, status special”, sipas përcaktimit në legiislacionin fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe të njohur ndërkombtarisht brand name” (i ndryshuar me ligjin 142/2015).
 • Perjashtohen nga pagesa e kesaj takse edhe investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të çertifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushen e

Mënyra e pagesës:

 • Taksa paguhet brenda 15 (pesembedhjete) ditëve nga data e njoftimit për vlerësimin pozitiv të vendimit për miratimin lejes për punime dhe leshimit të autorizimit të pagesës nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në Në rast se kërkuesi nuk kryen pagesën brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune, nga njoftimi për detyrimin ndaj shtetit, sipas ligjit, atëherë për çdo vonesë i llogaritet kamatë 0.2

% (zero pik dy) përqind në ditë e shumes qe duhet te paguaje, deri në 30 (tridhjetë) ditë pune. Nëse në përfundim të këtij afati, kërkuesi ende nuk ka paguar detyrimin, kryetari i bashkisë vendos masa të tjera të pershtatshme deri revokimin e lejes.

 • Për kategoritë ku niveli i taksës aplikohet mbi vlerën e investimit, në përfundim të punimeve të kryera sipas lejes së miratuar, bëhet kontrolli i pagesave me situacionin përfundimtar të objektit të ndërtuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në bashki dhe nëse ka diferenca mes vlerës së investimit sipas situacionit përfundimtar dhe preventivit njoftohet subjekti për vlerën e diferences që është i detyruar të Mos shlyerja e këtij detyrimi përbën shkak per pezullimin e procedurave te pajisjes me çertefikatë përdorimi të subjektit.

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e takses së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, është Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territoritt, e Bashkisë Mirditë. Me arketimin e taksës së ndikimit në infrastructure, i jepet subjektit leja për fillimin e punimeve.

 

5.      TAKSA E TABELËS

Taksa e tabelës aplikohet për të gjithë subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike ose private, qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime reklamimi.

Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të ambulantëve dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e transportit dhe profesioneve të lira.

 

Kategoritë dhe niveli i taksës jepet si në tabelën e mëposhtme:

 

Nr. Llojet e tabelave Nj/matëse në lekë m2/vit Bashkia Mirditë
1 Taksë tabele për qellime identifikimi, të trupëzuara ose jo brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe që nuk përdoret për të reklamuar veprimtarinë e të tretëve (ku shenohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit)
a deri në 2 m2 Lekë / m2 / vit 0
 

 

 

b

Mbi 2 m2 deri në 10 m2
-e thjeshtë (pa ndricim) Lekë / m2 / vit 7 000
-me ndricim të thjeshtë Lekë / m2 / vit 11 500
-elektronike Lekë / m2 / vit 15 000
Mbi 10 m2 deri në 20 m2
-e thjeshtë (pa ndricim) Lekë / m2 / vit 5 950
-me ndricim te thjeshte Lekë / m2 / vit 9 775
-elektronike Lekë / m2 / vit 12 750
 

c

Mbi 20m2 deri ne 40 m2
-e thjeshte(pa ndricim) Lekë / m2 / vit 3 850
-me ndricim te thjeshte Lekë / m2 / vit 6 325
-elektronike Lekë / m2 / vit 8 250
d Mbi 40m2
  -e thjeshte (pa ndricim) Lekë / m2 / vit 2 800
-me ndricim të thjeshtë Lekë / m2 / vit 4 600
-elektronike Lekë / m2 / vit 6 000
 

2

Tabele për qellime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formen dhe përmasat e tabelave për orientim.
tabele identifikuese Lekë / m2 / vit 120
 

3

Tabele per qellime reklamimi e levizshme e palevizshmederi ne tavanin maksimal 35 m2
e thjeshtë Lekë / m2 / vit 13 500
elektronike Lekë / m2 / vit 27 000
4 Tabele ne funksion te ekspozimeve të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola etj.
të të gjitha llojeve dhe përmasave Lekë / m2 / vit 1 000

Tabelë për qëllime identifikimi është tabela brenda ose jashte territorit ku zhvillon aktivitet biznesi me pamje ballore dhe që nuk përdoret për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe /ose lloji i aktivitetit të kompanisë ose jashtë territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim. Taksa e tabelës paguhet për cdo njesi ku subjekti zhvillon aktivitetin nga muaji korrent që regjistrohet prane QKB-së.

Me tabelë për qëllime reklamimi (të lëvizshme dhe të palëvizshme) kuptohen të gjitha tabelat e vendosura në pamje joballore, të vendosura në tarraca, llozhe, ballkone, të vendosura në pjesë të rrugës, shtylla etj. që kanë përmbajtje reklamimi për vete ose të tretë dhe konkretisht:

 • Të gjitha reklamat statike, ndriçuese ose jo ndriçuese, faqet murale, faqe adezive reklamuese dhe autolëvizëse dhe të gjitha reklamat e lëvizshme me fletë, pamje dy ose tre vizionëshe, elektromekanike me ose pa ndriçim.

 

 • Tabelat elektronike (të lëvizshme dhe të palëvizshme) për qëllime reklamimi, kuptohen reklamat dixhitale, lineare me të gjithë elementët gjysëm – përçues

Tabele në funksion apo ekspozime të ndryshme të hapura kuptohen të gjitha ato tabela në funksion te panaireve të ndryshme etj. që kanë si qëllim reklamimi për vete ose për të tretët.

Baza e taksueshme është sipërfaqja në m2. Drejtoria e Urbanistikës, pasi shqyrton kërkesën e subjektit, jep lejen për vendosjen e reklamës.Në lejen e lëshuar nga Drejtoria e Urbanistikës, përveç të tjerave, detyrimisht përcaktohen vendi i vendosjes, lloji i reklamës, sipërfaqja. etj.

Një kopje e lejes se lëshuar i përcillet Drejtorisë se Taksave. Drejtoria e Taksave llogarit e arkëton taksën e reklamës për vitin kalendarik nga data e vendosjes se saj, sipas përcaktimeve në lejen e lëshuar nga Urbanistika.

 

6.   TAKSA E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet nga personi juridik/fizik që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës trasferohet.

Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës, sipas kategorive me poshtë:

 

Nr. Kategoritë e ndërtesave Vlera e taksës në lek/m2
1 Ndërtesa banimi 100
2 Ndërtesa të tjera tregti e shërbime 300
3 Ndërtesa të tjera 200

Baza e taksës së kalimit të pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e shitjes se tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2

% (dy) përqind.

Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzimi i nivelit të taksës me bazen e tij.

Zyrat e Regjistrimit të Pasurise se Paluajtshme/ASHK, nuk bëjnë çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vertetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe me vertetimin e bashkisë, i cili konfirmon pagesën e taksave respektive që nga data e hyrjes në fuqi të ligjit

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen e kësaj takse është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Mirditë/ASHK, në cilësinë e agjentit tatimor, i cila përfiton 3 % (tre) përqind të shumës së arkëtuar. Drejtoria e Tatim – Taksave pranë Bashkisë Mirditë bën rakordimet periodike me ZRPP/ASHK.

 

TARIFAT VENDORE

 

Të ardhurat nga tarifat përfaqësojnë ato te ardhura qe Bashkia Mirdite mbledh nga:

 • shërbimet publike dhe administrative që ato ofrojnë ;
 • dhënia e drejtës së përdorimit të pronave publike vendore;
 • dhënia e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe lëshimit të dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj;
 • çdo tarifë tjetër të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara me ligj
 • Bashkitë krijojnë të ardhura edhe nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, dhuratat, interesat, gjobat, ndihmat ose donacionet, veprimtarite kulturore, sportive e dhe te tjera sipas percaktimeve

 

 

1.     TARIFA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

 • PËR KOMUNITETIN (PASTRIM, GJELBËRIM, MBLEDHJEN DHE LARGIMIN E MBETJEVE URBANE DHE INERTEVE)

Tarifat paguhen nga çdo familje e regjistruar në regjistrin e gjendjes civile dhe të verifikuar nga inspektorët e terrenit në bashkëpunim me njësitë administrative përkatëse, çdo familje që ka në përdorim ndërtesë me qira, familjet qe jetojnë gjatë gjithë vitit apo në periudha sezonale në pronat e tyre apo që i kanë në përdorim ato.

Detyrimi i tarifës është vjetor dhe paguhet për vitin kalendarik.

Për çdo familje të re, të regjistruar gjatë vitit detyrimi arkëtohet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e regjistrimit dhe ai llogaritet proporcionalisht nga muaji korrent i regjistrimit.

Taksapagusi Familje pajiset me librezë të arkëtimit të taksave e tarifave.

 

 

Nr.

 

Emërtimi

 

Njësi matëse

 

Tarifë për vitin 2020 (qyteti) Rrëshen – Rubik – Reps

Tarifë viti 2020 njësitë administrative

(ku kryhet shërbimi)

1 Tarifë shërbimi (pastrim, mbledhje dhe grumbullim mbeturinash) Lekë/familje/vit 1 000 400
2 Ndriçim   200 0
3 Gjelbërim   200 0
  Gjithsej tarife për shërbimet publike (1+2+3)   1 400 400

Tarifës së shërbimeve publike dhe ndotjes së ambientit i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, kompani apo shoqëri vendase ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të bashkisë Mirditë.

 

 

 • TARIFA E PASTRIMIT, MBLEDHJES, LARGIMIT TË MBETJEVE, URBANE DHE INERTEVE TË NGJASHME PËR BIZNESIN E VOGËL

Biznes i vogël konsiderohen të gjithë personat fizikë apo juridikë që realizojnë një qarkullim vjetor deri në 8 milion lekë.

Kur aktiviteti kryhet ne me shumë se ne nje njesi administrative brenda territorit të bashkisë, zbatohen ½ e tarifes e vendosur per biznesin e vogel

Kur veprimtaria është njësi e rretheve të tjerë do të zbatohen taksat dhe tarifat e plota te vendosura me poshtë;

 

Nr   Përshkrimi Brenda qyteteve Lekë/vit   Jashtë qyteteve Lekë/vit Lekë/vit
       

pastrim

 

ndricim

 

gjelbërim

Gjithsej shërbime publike  

pastrim

 

gjelbërm

 

ndricim

Gjithsej shërbime publike
 

 

 

1

Të gjitha

subjektet e biznesit te vogël që ushtrojnë aktivitet

te lejuar te cfarëdo lloj natyre

 

Deri në 50 m2

ndërtesë

 

7 000

 

1 000

 

1 000

 

9 000

 

6 000

 

0

 

0

 

6 000

Mbi 50 m2 ndërtesë  

10 000

 

1 000

 

1 000

 

12 000

 

9 000

 

0

 

0

 

9 000

 

 

 

2

Qendra shëndetësore dhe zyra    

10 000

 

3 000

 

4 000

 

17 000

 

7 000

 

0

 

0

 

7 000

Ndermarrje shteterore, ndermarrje Sha. etj të ngjashme    

 

50 000

 

 

3 000

 

 

4 000

 

 

57 000

 

 

50 000

 

 

0

 

 

0

 

 

5 000

 

 • TARIFA E PASTRIMIT, MBLEDHJES, LARGIMIT TË MBETJEVE, URBANE DHE INERTEVE TË NGJASHME PËR BIZNESIN E MADH

 

Nr Përshkrimi Brenda qyteteve Lekë/vit Lekë/vit Jashtë qyteteve Lekë/vit Lekë/vit
1   Pastrim Ndriçim Gjelbërim Gjithësej

shërbime publike

Pastrim Gjelbërim Ndriçim Gjithësej shërbime publike
 

2

Aktivitete te BM shitje

(supermarkete, dyqane etj te ngjashme…)

 

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50 000

 

0

 

0

 

50 000

 

3

Akt. BM bar- restorante, disko, pube, diskoteka etj te ngjashme  

20

000

 

3 000

 

4 000

 

27 000

 

20 000

 

0

 

0

 

20 000

 

4

Tregtim lëndë djegëse, karburant, gaz, etj.të ngjashme  

100 000

 

3 000

 

4 000

 

107 000

 

100 000

 

0

 

0

 

100 000

6 Sallone ekspozimi shitje 50 000 3 000 4 000 57 000 50 000 0 0 50 000
 

7

Aktiviteti biznes i madh prodhues (furrra buke,embeltore etj

te ngjashme)

 

30 000

 

3 000

 

4 000

 

37 000

 

30 000

 

0

 

0

 

30 000

 

8

Prodhim materiale ndërtimi, tulla

, tjegulla, çimento,etj. të ngjashme

 

100 000

 

3000

 

4000

 

107 000

 

100 000

 

0

 

0

 

100 000

 

 

 

 

 

9

Biznes me aktivitet prodhimi, përpunim,

kerkim-zbulim hidrokarbure, hidroenergjitike, metalesh të ndryshme, krom, bakër, kërkime gjeologjike minerare e nënprodukte të tyre etj. të ngjashme

me to sipas

volumit, vendit dhe kapaciteteve

 

 

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

4 000

 

 

 

 

 

207 000

 

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

200 000

 

10

Kërkime dhe shpime pusi uji nga subjekte te licensuara  

100 000

 

3 000

 

4 000

 

107 000

 

100 000

 

0

 

0

 

100 000

11 Thertore bagëtish 50 000 3 000 4 000 57 000 50 000 0 0 50 000

 

 

 

Nr Përshkrimi Brenda qyteteve Lekë/vit Lekë/vit Jashtë qyteteve Lekë/vit Lekë/vit
 

12

Komplekse të rritjes e therjes për shpendë, derra, gjedhë, etj  

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50 000

 

0

 

0

 

50 000

 

13

Aktivitete shërbimi BM (filjaje bankash etj te ngjashme )  

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50 000

 

0

 

0

 

50 000

 

 

 

14

Klinika mjekesore, stamotologjike, farmaceutike

etj. të ngjashme, qendra shëndet e tjera të ngjashme private, institucione arsimore private etj të ngjashme.

 

 

 

30 000

 

 

 

3 000

 

 

 

4 000

 

 

 

37 000

 

 

 

30 000

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

30 000

 

 

15

Agjenci sigurimesh, transporti, exchange autoshkolla,

kurse kualifikimi etj. te ngjashme, profesione te lira

 

 

20 000

 

 

3 000

 

 

4 000

 

 

27 000

 

 

20 000

 

 

0

 

 

0

 

 

20 000

 

16

BM me aktivitet prodhim energjie elektrike

– deri ne 2 mega

-mbi 2 mega

 

 

50 000

250000

 

 

3 000

3 000

 

 

4 000

4 000

 

 

57 000

257 000

 

 

50 000

250 000

 

 

0

0

 

 

0

0

 

 

50 000

250 000

 

 

17

BM me aktivitet ndertim, prodhim , perpunim,nxjerrje asfalt, betoni, guri,inerte, argjile, zhavorri, lavatriqe, zalle brigje etj te ngjashme  

 

150 000

 

 

3 000

 

 

4 000

 

 

157 000

 

 

150 000

 

 

0

 

 

0

 

 

150 000

 

18

BM me aktivitet rikonstuksione te ndryshme e tj te ngjashme  

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50000

 

0

 

0

 

50 000

 

19

Për cdo mjet ne inventra te shoqërive te transportit  

7 000

 

3 000

 

4 000

 

7 700

 

7000

 

0

 

0

 

7 000

 

20

Agjensi dasmash, funeralesh etj ngjashme  

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50000

 

0

 

0

 

50 000

 

21

Biznes me aktivitet turizmi, hotel, stabiliment turistik etj. të ngjashme  

50 000

 

3 000

 

4 000

 

57 000

 

50 000

 

0

 

0

 

50 000

 

Per subjektet qe ushtrojne aktivitet ne fushen e transportit, Tarifa e shërbimeve pastrimit dhe largimit te mbetjeve paguhet për çdo mjet në inventar të subjektit fizik apo juridik të regjistruar në QKB vetëm për transport si biznes i madh apo i vogël, dhe që pajiset me leje transporti nga sektori i transportit ne Bashki.

Në rastet kur periudha respektive është më pak se një vit (rastet kur certifikata e mjetit duhet të tejkalojë afatin e licencës), tarifa llogaritet proporcionalisht me periudhen disa mujore.

Shoqëritë e Transportit të udhëtarëve (SHPK), me aktivitet të regjistruar në QKB vetëm Transport udhëtarësh, arkëtojnë tarifat për cdo mjet në inventar (dhe nuk arkëtojnë tarifat si subjekt shpk). Kur në dokumentet e regjistrimit kanë dhe aktivitet tjetër paguajnë edhe tarifat si subjekt i biznesit.

Sektori i Transportit në Bashki, nuk pajis subjektet me leje transporti, pa arkëtuar tarifat për cdo mjet.

Subjektet e BM,SHPK,shoqerite e ndryshme private qe ushtrojne dhe aktivitete te tjera sipas QKB do te tarifohen si subjekte me vete ne nivelin e tarifimit te BV dhe aktiviteti kryesor si BM.

 

 • TARIFA PËR MJETET E TRANSPORTIT

Tarifa e pastrimit për çdo mjet transporti të liçensuar për persona fizik ose juridik, aplikohet sipas tabeles me poshtë

 

 

Nr.

Kategoritë e mjeteve sipas Kodit Rrugor Treguesit e mjeteve Tarifa pastrimit dhe largimit te mbetjeve
Nr.i vendeve Ngarkesa në ton Lekë / vit
1 Taksi 4 + 1   5 000
2 Taksi 8 + 1   8 000
3 Autobuza 9 – 30   10 000
4 Autobuza 30 – 52   15 000
5 Kamion   1.5 – 3.5 5 000
6 Kamion   3.6 – 8 10 000
7 Kamion   8.1 – 14 20 000
8 Kamion   14.1 + 30 000
9 Autovinça   1-14 10 000
10 Autovinça   1.1 e lart 20 000
11 Makineri ngarkimi     10 000
12 Të tjerat mjete që nuk përmenden më lart      

15 000

 

2.       TARIFA PËR DHËNIE LEJE, LIÇENCA DHE AUTORIZIME PËR USHTRIM AKTIVITETI

Objekt i kësaj tarife janë ato aktivitete për të cilat detyrimisht duhet të plotësohen disa kushte përpara se ato të ushtrojnë aktivitetin.

Lejet jepen nga bashkia, (drejtoritë të cilat mbulojnë aktivitetin respektiv), pasi të jetë kontrolluar zbatimi i kushteve të përcaktuara.

Tarifa llogaritet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore me paraqitjen e ekstratit të QKB ose kërkesës së subjektit, sipas tabelës më poshtë:

 

Nr.  

Kategoritë / nënkategoritë

Niveli i tarifës në lekë
1 Për servis automjetesh, lavazh, parking privat 10 000
2 Për tregje privatë 10 000
3 Për aktivitet shërbimi funeral 10 000
4 Për disko, pub-e, etj. të kësaj natyre që krijojnë zhurma 10 000
5 Ushtrim aktiviteti në orar të zgjatur por të kufizuar. 5 000
6 Organizim spektakle, panaire, etj. të kësaj natyre në hapësira publike 3 000
7 Ushtrim aktiviteti non – stop 24 orë, etj. të ngjashme sipas tarifave të përcaktuara më lart,ktivite te ndryshme te pa permendura me lart 10 000

 

3.       TARIFA PËR SHËRBIMET VETERINARE

 

 

Nr.

Kategoritë dhe nënkategoritë Njësia Tarifa në lekë
 

 

1

Për kontrollin dhe pajisjen me certifikatë të mishit, në thertoret emiratuara
a) për bagëti të trasha lekë/krerë 200
b) Për bagëti të imta lekë/krerë 50
c) Për derra lekë/krerë 100
d) Për shpendë lekë/krerë 5
 

2

Për kontrollin e pajisjen me certifikatë të mishit në komplekset e rritjes dhe therjes se kafshëve.
a) Për pula dhe zogj lekë/krerë 2
b) Për pula dhe gjela deti lekë/krerë 3
c) Për derra lekë/krerë 50

Tarifa për shërbimet veterinare arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nepermjet nje kuponi të lëshuar nga inspektorati veterinar i Bashkisë Mirditë.

 

4.       TARIFAT E LICENCIMIT TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE

 

Nr. Tarifa e licencimit të Transportit të Udhëtarëve Njësia Tarifa
1 Licencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetase lekë/5 vjet 75 000
2 Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetase lekë/mjet/vit 1 500
3 Licencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetase lekë/5 vjet 75 000
4 Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetase lekë/mjet/vit 1 500
5 Licencë për agjenci transporti udhëtarësh dhe taksi brenda vendit lekë/5 vjet 15 000
6 Licencë për agjenci ndërkombëtare lekë/5 vjet 40 000
7 Licencë për transport udhëtarësh me taksi lekë/mjet/5 vjet 20 000
Nr. Tarifa e Licencimit të Transportit të Mallrave Njësia Tarifa
1 Licencë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit lekë/vit 8 000
2 Certifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit lekë/kapacitet 2 000
3 Certifikatë për transport mallrash për vete brenda vendit lekë/kapacitet 2 000

Për dublikatë me të njëjtën përmbajtje dhe afat vlefshmërie, paguhet 30 % (tridhjetë) përqind e vlerës së plotë të tarifës.

Për rastet e ndryshimeve në licencë/certifikatë që kanë të bëjnë me elementet e përdoruesit të mjetit, fushës së operimit, etj. paguhet 30 % (tridhjetë) përqind e vlerës së plotë.

Licencat model: 109 për transport malli, për të tretë me qira, jepen për një afat 1 (një) vjeçar.

Tarifa e shërbimit për licencë, certifikatë ose autorizim në fushën e transportit 500 lekë.

 

5.       TARIFA E PARKIMIT

Parkimi i jepet subjektit fizik apo juridik vetëm me Leje për Parkim të lëshuar nga Sektori i Transportit. Në lejen e lëshuar përcaktohet nr i vendparkimeve dhe vendndodhja e tyre. Leja për parkim jepet në përputhje me dispozitat e qarkullimit rrugor.

Parkimi i automjeteve në parkingje të vijëzuara nga bashkia sipas biletave të tregut deri në 1 (një) orë është falas. Mbi 1 orë, është 100 (njëqind) lekë/orë.

 

 

 

Nr.

 

Kategoritë / nënkategoritë

Për vitin 2020 (lek/vit)
Bashki Rreshen Nj.administrative
1 Për çdo vend parkimi autoveture 4+1 20 000 5 000
2 Për çdo vendparkimi autobuz apo kamion 30 000 10 000

 

6.          TARIFA PËR DHËNIE LICENCE PËR TREGËTIM KARBURANTI E LËNDE DJEGËSE.

Niveli i tarifës dhe kushtet për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj përcaktohen me VKM nr. 970, datë 2. 12. 2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”.

 

Nr Tarifa për autorizim shitje karburanti Njësia e matjes Tarifa
1 Autorizim shitje karburanti me pakicë Lekë/autorizim 200 000

Të ardhurat që realizohen nga pagesat e tarifave përdoren në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi, sipas përcaktimeve përkatëse.

 

7.     TARIFA E ZËNIES SË HAPËSIRËS PUBLIKE

Baza e tarifës për zënie të hapesirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Niveli i tarifës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon:

 

Nr Kategoria dhe nënkategoria Rrëshen, Rubik dhe aksi i autostradës Njësitë e tjera administrative
I Zënie e hapsirës publike (përdorim trualli) lekë/m2/muaj lekë/m2/muaj
  Nënkategoritë    
1 Organizimi i spektakleve ose panaireve të ndryshme 100 50
 

2

Zënia e hapsirës publike për qëllime biznesi/tregtimi në tregjet publike të administruara nga nj/administrative  

100

 

50

 

Për rastin e përdorimit të truallit me qëllim organizimin e spektakleve ose panaireve të ndryshme, struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës është Drejtoria e Taksave Vendore, pas marrjes së lejes për ushtrimin e aktivitetit, nga struktura përkatese që jep edhe lejet për ushtrim aktiviteti në bashkinë Mirditë. Kjo strukturë kryen dhe llogaritjen e detyrimit për lejen përkatëse.

Për rastin e përdorimit të truallit me qëllim ushtrim aktiviteti tregtar ne tregjet publike të bashkisë Mirditë, detyrimi është mujor dhe pagesa do te bëhet brenda datës 30 të muajit përkatës pranë Drejtorisë së Taksave e Tarifave Vendore, në bashkëpunim me njësitë administrative. Të ardhurat kalojnë 100 % për Bashkinë Mirditë dhe bashkëpunimi me njësitë administrative rregullohet me rregullore të vecantë.

Për rastin e përdorimit të truallit me qëllim ushtrim aktiviteti tregtar si vendosje mallrash jashtë vendit të tregtimit, sipërfaqet e zëna me platforma, sipërfaqet e rrethuara me vazo me lule, bime dekorative, me kangjella, drure dekorativë, kufizime me plastmasë dhe sende të tjera të ngjashme me to, detyrimi është mujor si me poshtë:

 • Tarifë për zënien e hapësirës në zonat publike ose para mjediseve të biznesit, për qëllime biznesi, përfshirë këtu tavolinat jashtë për baret dhe restorantet

200 lekë/tavolinë në muaj.

 

 • Tarifë për përdorimin e tabelave të reklamave 100 lekë/m2/muaj.
 • Tarifë për zënien e hapësirave të parkimit për mjetet motorike 100 lekë/m2/muaj.
 • Tarifë për zënien e sipërfaqeve për kamping, ngritje tendash dhe mjetesh të tjera për përdorim të përkohshëm 100 lekë/m2/muaj.
 • Tarifë për zënien e brigjeve ujore për biznes dhe qëllime të tjera 100 lekë/m2
 • Tarifë për mbajtjen dhe përdorimin e pajisjeve të lundrimit dhe objekteve të tjera

në det, lumenj ose liqene                                                                                 1 000 lekë/muaj.

 • Tarifë për mbajtjen dhe përdorimin e barakave dhe platformave pluskuese, përjashtuar këtu barakat që përdoren nga organizatat e angazhuara në mirëmbajtjen dhe shënimin e rrugëve ujore 5 000 lekë/muaj.
 • Tarifë për restorante dhe mjedise të tjera ushqimi dhe argëtimi pranë lumenjve

dhe liqeneve                                                                                             200 lekë/m2/muaj.

 • Tarifë për zënien e hapësires publike për rulota dhe trajler, perveç automjeteve bujqësore dhe makinerive bujqësore 100 lekë/m2/muaj.
 • Tarifë për zënien e hapësirës publike për mbajtjen e materialeve të ndërtimit dhe të tjerave në dispozicion të bizneseve apo për tregtimin e tyre 30 lekë/m2/muaj.
 • Tarife për përdorimin siperfaqeve jo hapësirë publike për mbajtjen e materialeve të ndërtimit dhe të tjerave në dispozicion të bizneseve

apo për tregtimin e tyre                                                                                  20 lekë/m2/muaj.

 • Për linjat kabllore dhe tunelet e natyrave te ndryshme nëntokësore

dhe në hapësira në pronësi të bashkisë                                                                20 lekë/km/vit.

 • Për linjat ajrore 20 lekë/ml/vit.
 • Për linja e fibrave optike 20 lekë/km/vit.
 • Tarifë për shfrytëzimin e pasurive si nxjerrje dhe përpunim bakri, argjile, inerte, bazalte të ndryshme, krom, ujë për hec-et etj të ngjashme me to në territorin

e bashkisë                                                                                                      200 000 lek/vit.

 

8.       TARIFA TË PËRKOHSHME

Tarifa e kalimit mbi aks për mjetet e tonazhit të lartë: Kamiona nga 2 – 10 ton      10 000 lekë/vit

Kamiona mbi  10 ton              30 000 lekë/vit

 

9.       TARIFË PËR PRIVATIZIMIN NGA BASHKIA E NDËRTESAVA TË NDËRTUARA PARA DATËS 10.08.1991

Bazuar ne VKM nr 608 date 05.09.2012 “Per percaktimin e procedures te kalimit te pronesise të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri me 10.08.1991, e të truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte fitimi, si dhe regjistrimin e tyre” si dhe ne VKM nr. 614 date 7. 07. 2015 “Për përcaktimin e procedurave të privatizimit të banesave dhe objekteve të kthyera në banesa me vendime të organeve e qeverisjes vendore, në pronësi të organeve të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banor të pajisur me autorizim nga organet e kompetente / bashkia ka përcaktuar këto tarifa:

 • Per kalimin në pronësi të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri me 08.1991 15 000 lekë për çdo regjistrim.
 • Per percaktimin procedurave të privatizimit të ndërtesave të kthyera në banesa 5 000 lekë për çdo banesë.

 

10.       TARIFA E LËNDËS DRUSORE PËR NGROHJE ME ZJARR PËR FAMILJARËT.

 • Tarifa është 500 lekë për (metër sterë).

 

11.     TARIFA TË TJERA

 • Tarifë për përdorimin e pyjeve dhe kullotave (projekt i paraqitur nga sektori i pyjeve); Baza ligjore: Ligji 9385 datë 4. 05. 2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (i ndryshuar), neni nr. 34, ligji nr. 9693 datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor” (i ndryshuar), VKM nr. 391 datë 21. 06. 2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeje dhe kullotave” (i ndryshuar) me VKM 1064 datë 22. 12. 2010 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 391 date 21. 06. 2006, të Këshillit të Ministrave “Për përcatimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave dhe aktet nënligjor me ndryshimet përkatese.
 • Tarifë për përdorimin e zjarrfikëses (projekt i paraqitur nga pmnzsh)
 • Tarifë për depozitim mbetjesh në landfill (projekte të paraqitura nga sektori i mbrojtjes së mjedisit)

 

12 . TË ARDHURA NGA QIRATË E OBJEKTEVE

Baza ligjore: VKM nr. 54 date 5.2.2014 “Per përcaktimin e kritereve, procedurave e mënyrës së dhënies me qira, enfiteoze, apo kontrata të tjera të pasurisë shteterore (i ndryshuar), Udhëzimit nr. 6756 date 3. 09. 2015 “Për zbatimin e VKM nr. 54 date 5.

 1. 2014 ”Për percaktimin e kritereve te procedurave dhe menyres se dhenies me qira, enfiteoze apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore“ ( i ndryshuar).

 

Te ardhurat nga qirat paguhen nga perfituesi apo shfrytezuesi i prones së bashkisë.

 • Për dhënien me qera të objekteve pronë e bashkisë në zbatim të VKM 1712, datë 24.12.2008, çmimi eshte 150/lekë/m2
 • Qiraja e tregut 150/lekë/m2
 • Qira objekte te rikonstruktuar 300/lekë/m2
 • Qira objektet e parikonstrukturuara 200/lekë/m2

 

Mënyra e pagesës:

 • Shuma e detyrimit është vjetor per periudhen 1 Janar – 31 Dhjetor të vitit
 • Detyrimi për taksat vendore do të paguhet në dy këste:
 • kësti I – rë, deri me 20 Prill
 • kësti i II – të, deri 30 Qershor
 • Për mos arkëtim në afat sistemi përllogarit kamavonesë në 06 % (zero pikë zero gjashtë) përqind në ditë e shumës detyrimit të paarkëtuar, për nje perudhe jo me gjatë se 365 ditë.
 • Për mos arkëtimin brenda vitit kalendarik aplikohet gjobë 5 000 (pesë mijë) për biznesin e vogel dhe 10 000 (dhjetemijë) leke për biznesin e
 • Kur pagesa kryhet totale vjetore brenda datës 20 Prill, taksapaguesi përfiton zbritje në masën 10 % (dhjetë) përqind e shumës

Pagesat e Taksave e tarifave vendore kryhen :

Pranë filialeve të bankave të nivelit II, Posta Shqiptare, dega Mirditë, në arkën e njësive administrative ku është rezidente familja ose në arkën e bashkisë qendër apo në çdo institucione të tjera ku jane percaktuar të kryhen pagesa e tjera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA LIGJORE

 

 • Ligji 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”.
 • Ligji 9632 dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshime.
 • Ligji 68 / 2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”
 • VKM 132, date 07.03.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “Ndërtesë”.
 • Ligji 9920 dt 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në RSH” dhe Udhëzimi Nr. 24 dt. 02.09.2008 në zbatim të tij, me ndryshime.

 

Vendimi i Këshillit Bashkiak

Për çdo informacion plotësues, mos hezitoni të drejtoheni në:

Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave në Bashkinë Mirditë. http://www.bashkiamirdite.gov.al/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky publikim u përgatit nga Bashkia Mirditë me mbështetjen

e Projektit “Financat Lokale” të financuar nga Sekretariati i Shtetit për Çështje Ekonomike i Qeverisë Zvicerane / SECO.

 

Leave a Comment