Këshilli i Bashkisë Mirditë ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e radhës për muajin Korrik, ku pas diskutimeve u miratuan vendimet e mëposhtme:

  • “Për miratimin e ndihmës ekonomike për muajin Korrik 2017″
  • “Për përfundimin e proçedurave të privatizimit të banesave të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ZRPP për lidhjen e kontratave para noterit” ;
  • “Për pajisjen me autorizim për strehim të familjeve që banojnë në ndërtesën ish-pallati i gjeologjisë Rubik me nr.pasurie 6/44 në pronësi të Bashkisë Mirditë” ;
  • “Për marrjen e nismës për hartimin e dokumentave të planifikimit në nivel vendor të Bashkisë Mirditë” ;
  • “Për një ndryshim në vendimin nr.3 datë 25.01.2017 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Mirditë për vitin 2017” ;
  • “Për miratim të fondit të Emergjencave Civile, Anton Gj.Molla, Tarazh dhe Pashk Bib Gjoci, Ndërfushaz NJA Rrëshen” ;
  • “Për përdorim fondi rezervë të buxhetit të Bashkisë Mirditë për Znj.Liza Ndoka, qyteti Rrëshen” ;
  • “Për miratimin e përfshirjes së pronave në listën e inventarit të pronave të Bashkisë Mirditë” ;
  • “Për një ndryshim në vendimin nr.54 datë 24.05.2017 për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 të Bashkisë Mirditë” ;
  • “Për shprehjen e pëlqimit për dhënien me qira të pasurisë me 3/2 (A) me sip.2950 m2, zona kadastrale 3170, qyteti Reps, NJA/Orosh, Bashkia Mirditë” ;

rendi i dites 26.07.2017-page-001 (1)