Fondacioni per Zhvillimin e Mirdites dhe Agjensia e Zhvillimit Rajonal Lezhe (LERDA), me mbeshtetjen e Agjensise se Zhvillimit Austriak, Köstinger Consulting dhe Bashkisë Mirditë organizojnë:

Seminar Trajnues “Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate”

Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate është e kundërta e Menaxhimit të Projekteve Bazuar në aktivitete. Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate RBPM është një mënyrë e rëndësishme dhe e domosdoshme në menaxhimin e projekteve me financim nga palë e tretë.

Ky lloj menaxhimi sjell një ndryshim fokusi dhe rrjedhimisht metodologjie: nga fokus në inputet dhe aktivitetet për një fokus në rezultatet dhe impaktin që projekti sjell. Rezultatet jane ndryshimet që priten të ndodhin si konsekuence e marredhënies shkak-pasoje dhe ato mund të pershkruhen dhe të maten.

Rezultatet nënkuptojnë që kane ndodhur ndryshime në sjelljet e individëve, grupimeve të njerëzve, organizatave, organeve qeveritare ose të shoqerisë në tërësi që janë të ndikuar direkt ose indirekt nga projekti. Ky workshop mëson si të perdorim direkt konceptet bazë të RBM dhe ti zbatojmë në mjedisin e menaxhimit te projektit, duke përdorur të gjitha proceset dhe metodat që do të ndihmojnë projektet e zhvillimit të arrijnë rezultatet e dëshiruara.

❖ Konceptet Baze te RBPM ❖ Cikli i menaxhimit të projekteve për projektet e financuara të Bashkimit Europian ❖ Instrumentet bazë të RBPM ❖Planifikimi dhe Menaxhimi i projekteve për rezultate ❖Menaxhimi i partneriteteve nderkombetare❖ Rast konkret i analizuar ❖

Pas përfundimit të ketij kursi trajnimi pjesëmarresit zgjerojnë njohuritë mbi:
● Projektet  e financuara nga Bashkimi Europian
● Rolin e menaxhimit të ciklit te projektit dhe fazat e ndryshme te tij
● Ndryshimin mes projeketetve te bazuara ne aktivitete dhe projekteve te bazuara ne rezultate.
● Përdorimin e terminologjisë dhe specifikimet e projekteve te tilla

Pjesemarresit e synuar:

Menaxherë projekti dhe zhvillues projekti, nenpunes te qeverive qendrore, lokale apo rajonale që merren ose kanë qellim per te punuar me projektet e financuara nga BE.
Ky seminar eshte i hapur edhe per partneret ekonomik dhe sociale te perfshire ne zhvillimin ose zbatimin e projekteve te financuara nga BE, si OJQ-ve, Universiteteve dhe institucioneve kerkimore, gjithashtu edhe konsulentet.

Kursi eshte pa pagese por regjistrimi i detyruar

Kontakt dhe regjistrime: Edona Daçi, edonadaci@gmail.com

Vendi: Rreshen, Mirditë

1-3 Gusht 2017 , ora 10:00-16:00

 

Lektore  Mag. Asetila Köstinger

Drejtore i Köstinger Consulting e.U Austria

Asetila Köstinger eshte sipermarrese, konsulente Austriake per NMV, dhe konsulente e certifikuar nderkombetare per menaxhimin e sipermarrjeve CMC.

Trajnere mjaft pozitive, energjike dhe me disa pasione Znj Köstinger eshte edhe Lektore ne disa Universitete dhe instritucione Europiane dhe ka nje pervoje te gjere nderkombetare.

Arsimuar ne ekonomiks dhe biznes nderkombetar dhe prakticiene e apasionuar e konkurrueshmerise se NVM-ve. Trainere dhe folese ne disa gjuhe dhe me mbi 12 vite qe jeton dhe punon ne vende te ndryshme. Gjithashtu zoteron njohuri te thella ne zhvillimin e projekteve nderkombetare EUROPEAID dhe donatore te tjere.