Këshilli i Bashkisë Mirditë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës për muajin dhjetor, ku u paraqitën disa projekt-vendime, të cilat morën shumicën e votave nga këshilltarët.

Projekt-vendimet e miratuara:

  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “ Për buxhetin e vitit 2018” të bashkisë Mirditë ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për miratimin e kalendarit të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe i buxhetit vjetor” të bashkisë Mirditë ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për përdorim të fondit të emergjencave Civile” ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “ Për miratimin e listës së prioriteteve në investime për vitin 2018” të bashkisë Mirditë ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për miratimin e linjave të transportit të mësuesve dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë jashtë vendbanimit të tyre” në bashkinë Mirditë ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për privatizimin e banesave me nr,pasurie 3/100, zona kadastrale 3224,qyteti Rubik nga pronësi e bashkisë Mirditë në pronësi të personave që janë pajisur me autorizim” ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për miratimin e numrit të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve në vartësi dhe njësive administrative” të bashkisë Mirditë ;
  • P/vendim i kryetarit të bashkisë “Për miratimin e numrit të punonjësve të Agjensisë së Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes, përson juridik, në vartësi të bashkisë Mirditë për vitin buxhetor 2018” ;
  • Gjithashtu pjesë në rendin e ditës u bë, edhe raporti i komisionit të financave dhe ekonomisë mbi shqyrtimin e projekt-buxhetit të vitit 2018 i mbajtur në mbledhjen e datës 21.12.2017 ora 12 ;

Ndërkohë në mbledhjen e sotme, u shtua si pikë në rendin e ditës, edhe shpronësimet e tokave për zgjerimin e varrezave në qytetin Rrëshen, pikë e cila u miratua në parim nga këshilltarët.