TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË

Ju  njoftojmë qe ka mbaruar afati per pagesen e takses familjare.

Per cdo vonese në pagesën e taksave familjare do te perllogariten gjoba dhe kamatevonesa.

Afati i fundit per detyrimet vendore per vitin 2018 eshte data 31 Mars 2019  .

Per detyrimet e prapambetura vendore te viteve 2016-2017 ka kaluar cdo afat ligjor dhe do te jene te perllogaritura kamatvonesat dhe gjobat.

Per cdo sqarim paraqituni prane NJesive Administrative ku banoni apo prane Drejtorise Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkine Mirdite.

Per informacion me te detajuar ,ankese apo cdo paqartesi drejtohuni ne menyre elektronike apo forme shkresore ne kete adrese: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ,ndertesa  -ish Bashkia Rreshen kati III-te,sheshi Abat Doçi, emal:drejtoria.tatimeve@bashkiamirdite.gov.al

 

DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE  VENDORE