Mështetur në ligjin nr.8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”i azhornuar,neni 26 pika 6 germa “b”,neni 32 germa “j”,neni 33 pika 3 dhe neni 28, raportin e Komisionit të vertetimit të mandateve dhe votimit të hapur, Këshilli i Bashkisë Mirditë,

VENDOSI:

1.Miratimin e mandateve të antarëve të Këshillit të Bashkisë Mirditë sipas listës bashkëngjitur.

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

    SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Martin  BUSHPEPA                                                                       Pjetër   PJETRI

Leave a Comment