GODINA E SHËRBIMEVE PËR QYTETARËT

TRANSPARENCA PARAQET PARIMIN THELBËSOR TË QEVERISJES SË MIRË.

Transparenca e institucioneve dhe informacioni i vënë në dispozicion pa kërkesë nga organet e qeverisjes vendore janë jo vetëm praktika të mira në një shoqëri demokratike, por gjithashtu detyrime të kuadrit rregullator, që ka për qëllim hapjen e institucioneve ndaj qytetarëve dhe rritjen e llogaridhënies së të zgjedhurve vendorë.