• DETYRAT DHE KOMPETENCAT E KOORDINATORIT

  Kompetencat

  • I mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
  • Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;
  • Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;
  • Çregjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;
  • Dërgon kërkesën për informim tek një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;
  • Verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;
  • Kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.
 • KËRKESË PËR INFORMIM DHE ANKESA

  Standardet dhe proçedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesë.

  Kemi disa menyra per te paraqitur kërkesën për informim.

  • Nëpërmjet faqes Zyrtare duke klikuar ne linkun perkates : http://bashkiamirdite.gov.al/kerkesa/
  • Kërkesë për informacion
  • Modeli i të Drejtës së Ankesës për mos dhënje Informacioni
  • Duke paraqitur kërkesë për informacion nëpërmjet emailit: kontakt@bashkiamirdite.gov.al
 • REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 • INFORMACIONI I DHËNË MË PARË

  • Autoriteti publik bën të mundur që informacioni, i cili i është dhënë të paktën një herë një kërkuesi, të bëhet i disponueshëm në mënyrën më praktike të mundshme për të gjithë personat e tjerë që mund ta kërkojnë në të ardhmen.
  • Kërkesat për informim për informacione të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve plotësohen jo më vonë se 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së kërkesës.
 • TRAJTIMI I KËRKESAVE PËR INFORMACION

  Procedura e regjistrimit të kërkesave në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

  Bazohet në Nenin 11 të ligjit 119/2014

  Afatet e trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së Bashkisë, Bazohet po në Nenin 12 dhe 14 të ligjit 119/2014.

 • KUFIZIMI I SË DREJTËS SË INFORMIMIT

  Përfshin bërjen publike të: Rasteve të kufizimit të së drejtës për informim

  1. Model kërkese dhe ankese
  • të drejtën për një jetë private;
  • sekretin tregtar;
  • të drejtën e autorit;
 • TARIFA PËR DHËNIEN E INFORMACIONIT

  Përfshin bërjen publike të:

  • Gjithë informacioneve dhe dokumenteve të kërkuara më shpesh nga publiku me kërkesë për informim.
  • Informacionet janë të ndryshme nga ana e Qytetarëve, ku gji’thë secili në kërkesën e tij kërkon informacinoin që i nevoitet atij si Qytetarë.
 • INFORMACIONET QË KËRKOHEN

Emer Mbiemer: ALSIDA KELI
E-mail: alsidakeli@gmail.com
Cel: +355696111750
Orari i punës: E Hene – E Premte Ora 08:00 – 16:00