NJOFTIM  PËR MBYLLJE PROCEDURE LEVIZJE PARALELE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK 

                                                       Datë 20.06.2016

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin,levizjen paralele  periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë eekzekutive te nepunsve civil” ”, sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  1. Specialist buxheti në Drejtorinë e Kontabilitetit dhe buxhetit”– B.Mirditë

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore”j për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit ,në procedure e levizjes paralele :

 

  Nuk ka asnjë kadidat që plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil  ,ndaj procedura konsiderohet e mbyllur,për të vazhduar procedure  e pranimit në SHC ,bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

SEKTORI I BURIMEVE NJËRËZORE                                               

BASHKIA  MIRDITË.