Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Baza e taksave dhe tarifave

 1. Baza e taksave dhe tarifave

Neni 8,  pika 2,  nenit 34 dhe nenit 54,  shkronja “f” të ligjit nr.  139/2015,  “Për veteqeverisjen vendore”; ligjit nr.  9632,  dt.  30. 10. 2006 për “Sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar).

Ligji 9920 date “Për procedurat tatimore ne RSH”i ndryshuar, ligji 68/2017 “për financat e Vetëqeverisjes Vendore.

Ligji nr 10119 date 23. 04. 2009‟Per Planifikimin e TerritoritˮLigji nr 8378 date datë 22. 07. 1998‟Kodi Rrugor në RSHˮ VKM nr 132 date 07. 02. 2018 ”Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”…

 1. Niveli i taksave dhe tarifave

Niveli i Taksave dhe Tarifave është i bazuar në ligjin “ Për sistemin e taksave vendore”.

 • Përjashtime dhe lehtësime të subjekteve të caktuara.
 • Pronat e shtetit dhe te njesive te veteqeverisjes vendore që përdoren për qëllime jofitimprurëse
 • Pasuritë në pronësi të shtetit,  të kaluara me VKM nën adminstrimin e shoqërive publike shtetërore
 • Ndërtesat e banimit që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira te paliberalizuara.
 • Banesat sociale ne pronesi te bashkive
 • Pasurite e palujtshme,  prone e subjekteve juridike ose fizike qe ne baze te marreveshjeve me bashkite perdoren per banesa sociale.
 • Ndertesat qe perdoren nga komunitete fetare,  ne funksion te veprimtarise se tyre
 • Strukturat akomoduese “Hotel/resort me kater yje,  status sociale sipas percaktimit ne legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes te nje marke tregtare te rgjistruardhe njohur nderkombetarisht”brand name”
 • Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe perfitojne pension pleqerie/pension social ose pension social,  kur familjet e tyre perbehen vetem nga pensionite, ose dhe me persona ne ngarkim te tyre,  qe jane te paafte për punë.
 •  Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe trajtohen me ndihme ekonomike.
 • Ndertesat kulturore,  nen mbrojtje te perkoheshme ose te perhereshme,  per kohen ne te cilen deklarohet mbrojtja sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e kultures dhe/ose te trashegimise kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.
 • Sipërfaqet që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për 5 (pesë)vitet e para.
 • Toka bujqësore e dëmtuar nga fatkeqësi natyrore në masën 75 % (shtatëdhjetë e  pesë) përqind e vlerës së taksës për sipërfaqen e dëmtuar.
 • Afate të pagesave

Tatimpaguesi parapaguan në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën shqiptare apo të tjera institucione bankare, këstet tremujoretë tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brena datës 20 prill për muajin janar, shkurt, mars dhe datës 20 korrik për muajt prill, mal, qershor, brenda datës 20 tetor për muajt korrik, gusht, shtator dhe brenda datës 20 dhjetor për muajt, tetor, nëntor, dhjetor.

 1. Gjoba dhe kamatëvonesa të aplikueshme

Të ardhurat nga gjobat dhe kamatëvonesat subjekt i Ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedruat tatimore ne RSh” i ndryshuar;

Të ardhurat nga gjobat administrative subjekt i Ligjit Nr. 10279/2010 “Për kundravajtjet

administrative”;

Nr.EMËRTIMINjësia matëseNiveli i Gjobave
AGjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore
1Bllokim rruge dhe trotuarilekë/ml2,000 – 5,000
2Dëmtim, çarje rruge dhe trotuarilekë/m²5,000 – 10,000
3Ndotje trotuari nga inertetlekë/m²1,000 – 5,000
4Vjedhje zgare pusetashlekë/copë5,000 – 10,000
5Vjedhje pusetelekë/copë15,000
BGjoba për ndërhyrjet dhe dëmtimet në rrjetin elektrik rrugor
1Dëmtim i ndriçuesëve (poçave)lekë/copë5,000 – 10,000
2Perdorim i shtyllave si suport për montimin e reklamave, kapjen e kabllove pa lejelekë/copë10,000 – 20,000
3Ndërhyrjet në kuadrin e komandimitlekë/copë10,000 – 20,000
CGjoba për ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit
1Lidhje të pamiratuara në tubacionlekë/copë10,000 – 20,000
2Demtim i pusetave të ujit të pijshëmlekë/copë10,000 – 20,000
3Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa lejelekë/copë10,000 – 20,000
4Dëmtim apo nxjerrje jashtë funksioni të matësitlekë/copë2,000 – 5,000
DGjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza
1Lidhje të pamiratuara në tubacionlekë/copë5,000 10,000
2Dëmtim i pusetavelekë/copë10,000 20,000
3Demtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa lejelekë/copë10,000 20,000
EGjoba për dëmtim fasadelekë/m²5,000
FGjoba për dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat e gjelbërta dhe ato publike
1Dëmtim, prerje pemëshlekë/copë20,000
2Zënie të hapësirave të gjelbërta pa lejelekë/m²10,000 – 12,000
3Vendosje posterash pa leje nga kompanite e ndryshmelekë/rast20,000
4Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa lejelekë/copë10,000
5Demtimi i stolave në parqe lulishte dhe mjetet rrethuese të pemëve në pronësi të bashkisëlekë/rast5,000 – 10,000
6Kullotje bagëtish në hapë hapësirat e gjerlbërta publikelekë/rast5,000 – 10,000
7Demtim shkurreve dekorative, luleve, gardheve ligustër,lekë/rast2,000 – 5,000
GGjobë për hedhje të materialeve inerte në vende të pamiratuaralekë/m³3,000
1Hedhja dhe grumbullimi i materialeve inerte në vende të pa autorizuara apo miratuaralekë/rast5,000 – 10,000
HGjobë për dëmtime dhe vjedhje të grumbullesëve të mbeturinave
1Për dëmtimin dhe prishjen e kazanëve të plehravelekë/copë10,000-15,000
2Për vjedhjen e kazaněve të plehravelekë/copë15,000-20,000
3Për dëmtimin dhe prishjen e koshave të mbeturinavelekë/copë2,000
4Për vjedhjen e koshave të mbeturinavelekë/copë5,000
5Për hedhjen e mbeturinave nga dritaret, ballkonelekë/rast2,000
IGjobë për mospajisje me leje për tregëtim apo shërbim jashtë sipërfaqes së njësive, për kryerjen e aktiviteti tregëtar pa liçencë, autorizim apo leje përkatëse apo të tjera të ngjashme
1Vendosje reklame pa autorizimlekë/rast5,000
2Tregti mishi pa autorizim dhe çertefikimlekë/rast20,000
3Tregti peshku pa autorizim dhe çertefikimlekë/rast20,000
4Transport udhëtarësh Taksi (4+1)lekë/rast5,000
5Transport udhëtarësh (8+1)lekë/rast10,000
6Transport udhëtarësh me autobus mbi 22 vendelekë/rast20,000
7Qarkullim mjete të tonazhit të lartëlekë/rast20,000
8Tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve djegëse dhe bombulave të gazitlekë/rast20,000
9Mospajisje me leje për tregëti ambulantelekë/rast5,000 – 10,000
10Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publikelekë/m25,000
11Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 orësh”lekë/rast20,000
12Ushtrim aktiviteti pa u regjistruar në QKBlekë/rast10,000
JGJOBA TË TJERA
1Refuzimi për të paguar taksën kohore ose ditore nga drejtuesit e mjeteve dhe tregëtarët ambulat, dhe tregëtarët e tjerëlekë/rast2,000 – 5,000
2Vendosja e pengesave në trotuare apo rrugë për këmbësorët që pengojnë lëvizjen e lirë të tyrelekë/rast2,000 5,000
3Hyrja në ambjentet social kulturore dhe sportive në raste aktivitetesh pa biletëlekë/rast2,000
4Shitja apo shpërndarja e fishekzjarreve që imitojnë armët e zjarrit apo lënët plasëse nga subjekte apo persona të paautorizuarlekë/rast5,000 10,000
5Përdorimi i autoporlantëve në rrugë apo ambjente tregëtare etj, që behet shqetësim për qytetarëtlekë/rast5,000 -10,000
6Demtimi i sinjalistikës rrugore, mjeteve të tjera që normojnë trafikun në territorin e bashkisëlekë/tabelë10,000 – 20,000
7Prishja dhe dëmtimi i afishave të bashkisë në ambjetet publikelekë/rast2,000
8Përdorimi i mjeteve reklamuese në forma e vende të pa autorizuaralekë/rast1,000-3,000
9Vendosje vazo lulesh apo sende të tjera në ballkone pa mbrojtëse që përbën rrezik për kalimtarëtlekë/rast2,000
KGjoba për ndalimin e pushimit dhe qëndrimit të mjeteve
1Në rrugëkalim dhe vend kalim për këmbësorët, biçikletat dhe të ngjashme me tolekë/mjet500- 2,000
2Në hapësirat e rezervuara për stacionim dhe qëndrim të autobuzëve dhe kudo ku nuk kufizohet me shenja në largësi jo më të vogël se 15 ml, si dhe në hapësirat e rezervuarà per stacionimin e mjeteve taksilekë/mjet500- 2,000
3Në zonat dhe hapësirat e rezervuara për qëndrimin e mjeteve për invalidlekë/mjet500- 2,000
4Në stacionet e rezervuara për mjetet publikelekë/mjet500- 2,000
5Në trotuare përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshelekë/mjet500- 2,000
6Në zonat me trafik të kufizuar për mjete të paautorizuaralekë/mjet500- 2,000
7Përpara kushave te mbeturinave ose mbajtësve të ngjashëm me tolekë/mjet500- 2,000
8Në zonat të destinuara për shkarkimin e mallrave të mjeteve të caktuaralekë/mjet500- 2,000
9Parkim në rrjesht të dytëlekë/mjet500- 2,000

Taksa mbi tokën bujqësore

Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda vitit fiskal.

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë,  në pronësi/përdorim të taksapaguesit.  Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.

Nr Kategoritë e tokësNjesiaNiveli i taksës
 Klasa ILekë/ha/m2            980
 Klasa II             840
 Klasa III            770
 Klasa IV             700
 Klasa V             630
 Klasa VI             560
 Klasa VII             490

Bashkia Mirditë i përket klasës VII

Taksa mbi ndërtesën

Baza e taksës është sipërfaqja në metër katror e nsërteses ose pjesës së saj,  mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për cdo kat.  Dokmentet,  që vertetojnë pronësinë janë Certefikata e pronësisë,  Vendimi i komisionit të  kthimit të pronave,  Vendimi i Provatizimit,  etj,  dokumentet konform legjislacionit ne fuqi.

NrKatekoritë e ndërtesaveNjësiaNiveli i taksës
ANdërtesa Banimi    Leke/m2 sipërfaqe 
aNjësia adminstrative Rreshen           21 lekë/m2
bNjesia adminstarive Rubik dje të gjitha Njesitë e tjera adminstativa           14. 7 leke/m2
    Zona Rreshen 126leke/m2   Zona Rubikut 88.5leke/m2      
BÇmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe shërbimi është 1. 5 (një pikë pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve.  Në këtë kategori do të përfshihen edhe ndërtesa tregtare,  ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim,  tregtim ose/edhe shërbime me pakicë.
  CÇmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.    Zona Rreshen 58.8leke/m2   Zona Rubikut 41.4leke/m2
  DÇmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.    Zona Rreshen 25.2leke/m2   Zona Rubikut 17.7leke/m2
    EÇmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale,  si:  prodhim,  përpunim ose magazinim të mallrave industriale,  duke përfshirë fabrikat,  depot,  magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme,  është 50 (pesëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve.   Zona Rreshen 42leke/m2   Zona Rubikut 29.5leke/m2          
    F) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari mbështetëse,  si grumbullim,  magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësore dhe blegtorale është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse,  me përjashtim të përpunimit ushqimor.   Zona Rreshen 25.2leke/m2   Zona Rubikut 17.7leke/m2  
    G      Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr.  7652,  datë 23. 12. 1992,  “Për privatizimin e banesave shtetërore”,  të ndryshuar,  çmimi për metër katror është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas zonave të tabelës,  vetëm në rastin e shitjes së parë.   Zona Rreshen 58.8leke/m2   Zona Rubikut 41.3leke/m2    
HPër ndërtesa në proces ndërtimi,  të cilat kanë tejkaluar afatin e lejes së ndërtimit 30% e zërit përkatës të taksës

Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit në m2 (metër katror),  në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.

Siperfaqja e truallit ne pronesi percaktohet sipas dokumentave qe e vertetojne ate.  Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në perdorim,  pranë bashkisë ku ndodhet trualli,  (ndryshuar me ligjin nr.  142/2015 datë 17.  12.  2015).

Niveli i taksës caktohet në lekë për m2(metër katror).  Nivelet treguese të taksës,  për çdo kategori minimale të bazës së taksës,  jepen në aneksin 2. 1,  të këtij ligji.

Sipas kategorizimeve të bashkive,  të bëra me ligj,  taksa mbi truallin është në masën:

 PërshkrimiNjesiaPropozohet
1Për qëllime banimi nga individët lek/m2/vit  0. 12 lekë/m2/vit
2Për qëllime biznesi,   lekë/m2/vit      12 lekë/m2/vit

Taksa e fjetjes në hotel

Me “hotel” kuptohet çdo veprimtari që jep strehim kundrejt    pagesës dhe përfshin emërtimet hotel,  motel,  stabiliment turistik,  bujtinë,  pension,  shtëpi pritjeje,  turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel.

Niveli tregues i taksës është sipas aneksit 8 të ligjit për taksat dhe tarifat vendore.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë përcaktohet sipas ligjit nr.  9632 datë       30.  10.  2006,  “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar).

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet.

Taksa E Kalimit Të Së Drejtës Së Pasurive Të Paluajtshme

Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit,  pronësia e së cilës trasferohet.  Kategoritë e ndërtesave,  për efekt të bazës së taksueshme,  jepen në aneksin nr.  3 të ligjit 9632 datë 30. 10. 2006,  “ Për sistemin e taksave vendore”,  i ndyshuar.

Taksa vjetore për Qarkullimin e Mjeteve të Përdorura

 PërshkrimiNiveli i taksës
 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura25 %

Tarifa Për Zënie të Hapesirave Publike

Baza e tarifës për zënie të hapesirave publike është sipërfaqja në m2 e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Taksa e tabelës

Taksa e tabelës aplikohet për të gjithë subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë,  në hapësira të tjera publike ose private,  qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime reklamimi.

Tarifa e Pastrimit

Tarifa e shërbimeve pastrimit dhe largimt te mbetjeve paguhet për çdo mjet në inventar të subjektit fizik apo juridik të regjistruar në QKB vetëm për transport dhe nuk arkëtojnë këtë tarifë si subjekt shpk.

Në rastet kur periudha respektive është më pak se një vit (rastet kur çertifikata e mjetit duhet të tejkalojë afatin e liçencës),  tarifa llogaritet proporcionalisht me periudhen disa mujore.

Tarifa e parkimit të mjeteve

Parkimi i jepet subjektit fizik apo juridik vetëm me Leje për Parkim të lëshuar nga Sektori i Transportit.  Në lejen e lëshuar përcaktohet nr i vendparkimeve dhe vendndodhja e tyre.

Leja për parkim jepet në përputhje me dispozitat e qarkullimit rrugor.

Parkimi i automjeteve në parkingje të vijëzuara nga bashkia sipas biletave të tregut deri në 1 (një) orë falas.  Mbi 1 orë 100 (njëqind) lekë/orë.

Tarifa e ndriçimit dhe gjelberimit

Tarifat e ndriçimit dhe gjelbërimit aplikohen në ato subjekte ku kryhet shërbimi.

Tarifa për evente kulturore

F.1Pallati i Kultures:

Salla e koncerteve për mbledhje apo aktivitete të ndryshme  8 000 leke /ne ditë

Salla e koncerteve për aktivitete kulturore artistike              12 000  leke ne ditë.

F.2 Pallati Sportit “Arjana Arapi”

Për mbledhje, shfaqje dhe takime te ndryshme elektorale    5 000 leke në orë

Për panaire të ndryshme                                                          2 000 leke në ore