1.Të dhënat e Kordinatorit për të Drejtën e Informimit

 

2. Kërkesa për Informacion dhe Ankesa, Standartet dhe procedura që duhen ndjekur

 

3. Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

  • Të gjitha kërkesat për informacion
  • Informacionet e dhëna në përgjigje të kërkesave për informacion
  • Përditësim i Regjistrit

 

4. Informacioni i dhënë më parë

  • Informacioni që është dhënë më parë

 

5. Trajtimi i kërkesave për informacion 

 

6. Kufizimi i së drejtës së informimit 

 

7. Tarifa për dhënien e informacionit (nëse ka)

  • Publikim i Tarifave
  • Rregulla për mënyrën e kryerjes së pagesës
  • Subjekte që përfitojnë informacion falas

 

8. Informacionet dhe dokumentet që kërkohen më shpesh

  • Të gjitha informacionet dhe dokumentat që janë më të kërkuara nga qytetaret ndërmjet kërkesës për informacion