Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legjislacioni dhe aktet e brendshme

 

 

1.  Fusha e Organizimit dhe Funksionimit të Bashkisë

2. Fusha e Veprimtarisë Ekonomike Financiare

3. Fusha e Qeverisjes së mirë Vendore (Integriteti,Etika, anti-korrupsioni, trasparenca, llogaridhënia etj.)

4. Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

5. Fusha e Bujqesisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

6. Fusha e zhvillimit ekonomiko vendor

7. Fusha e sigurisë publike

8. Fusha funksioneve dhe kompetencave të deleguara

9. Fusha e mbrojtjes së mjedisit

10. Fusha e kulturës, sportit dhe argëtimit

11. Fusha e diasporës dhe migracionit