1 .Organizimi Administrativo Territorial i Bashkise Mirditë ,Misioni dhe Funksionet.

 

2. Organi perfaqësues i Bashkisë Mirditë dhe Këshilli Bashkiak

 

3. Organi përfaqësues i Bashkisë Mirditë dhe Këshilli Bashkiak (vendimarrja dhe informacioni publik)

 

4. Organi ekzekutiv(Kryetari i Bashkisë-Informacione Publike)

 

5. Administrata e Bashkisë

 

6. Mekanizmi i Monitorimit dhe Kontrollit 

 

7. Kërkesa ,Ankesa , Sinjalizime dhe Vërejtje që lidhen me veprimet apo mosveprimet e organeve të administratës

 

8. Statistikat Vendore