1 .Të dhënat e Kordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik

2. Plani vjetor për procesin e vendimarrjes në pjesëmarrje

3. Dispozita të brendshme rregullatore për këshillimin me publikun

 • Procedura, afate si dhe mënyra e organizimit për çdo formë apo lloj konsultimi publik
 • Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

4. Akte për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike

5. Njoftimi për marrjen e Nismës Vendimarrëse me Pjesëmarrje

 • Projekt Relacion Shpjegues dhe dokumente shoqerues të tij
 • Arsye të nevojshme për nxjerrjen e projekt aktit si dhe ndikimi që ai do te ketë
 • Afatet vendi dhe mënyra me të cilat palët e interesuara paraqesin ose dergojnë rekomandimet e tyre
 • Adresa e Kontaktit të Kordinatorit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik të Bashkisë ose strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e komenteve për projekt aktin
 • Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

6. Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

7. Procedura që duhen ndjekur për të bërë një ankimim në lidhje me konsultimin publik

8. Raporti Vjetor për Trasparencën në Procesin e Vendimarrjes

 • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
 • Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
 • Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
 • Numrin e takimeve publike të organizuara

9. Iniciativa Qytetare.