Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pjesëmarrja në vendimarrje e qytetarëve

 

 

1 .Të dhënat e Kordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik

2. Plani vjetor për procesin e vendimarrjes në pjesëmarrje

3. Dispozita të brendshme rregullatore për këshillimin me publikun

  • Procedura, afate si dhe mënyra e organizimit për çdo formë apo lloj konsultimi publik
  • Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

4. Akte për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike

5. Njoftimi për marrjen e Nismës Vendimarrëse me Pjesëmarrje

6. Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

7. Procedura që duhen ndjekur për të bërë një ankimim në lidhje me konsultimin publik

8. Raporti Vjetor për Trasparencën në Procesin e Vendimarrjes

  • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
  • Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
  • Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
  • Numrin e takimeve publike të organizuara

9. Iniciativa Qytetare.