• -Sektori i Planeve Strategjike, Projekteve të Integruara të Zhvillimit
  • -Sektori i Monitorimit të Investimeve dhe Hartimit