• SEKTORI BUJQESISË DHE KADASTRËS
  • SEKTORI I MONITORIMIT TË REZERVUARVE DHE VADITJES
  • SEKTORI I SH. VETERINAR, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT
  • SEKTORI I MONITORIMIT DHE SHËRBIMIT PYJOR