• SEKTORI I NDIHMËS EKONOMIKE DHE TË DREJTAVE SOCIALE
  • SEKTORI I ARSIMIT DHE SPORTIT
  • SEKTORI I KULTURËS
  • SEKTORI I TURZIMI