Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacion për Zbatimin dhe Monitorimin e Kontratave Publike (Punë publike ,mallra ,shërbime)

 

Zbatimi dhe monitorimi i kontratave për mallrat dhe shërbimet për pjesën qe ndiqet nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit është bërë nga specialistja përkatëse duke ndjekur me korrektesë zbatimin në kohë , sasi dhe cilësi të mallit dhe shërbimit , sipas specifikimeve në kontratë të lidhur me operatorët respektiv të shpallur nga procedurat e prokurimit fitues në garën e tenderimit. Në asnje moment nuk kemi patur mosrealizim apo moszbatim kontrate, operatorët janë pergjigjur kushteve të kontraktuara ndërmjet palëve.