Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Month: March 2023

Ditën e Premte, datë 31. 03. 2023, ora 10:00 pritet të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak Mirditë me rend dite:

1. P/ Vendim nr. 1060/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, për bllok-ndihmën deri në 6%, për periudhën 01 – 28 Shkurt 2023”, bashkia Mirditë.

2. P/ Vendim nr. 1135/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e planit të masave, për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në pyje dhe kullota si dhe për krijimin e njësive vullnetare të shuarjes së zjarreve për vitin 2023”, bashkia Mirditë.

3. P/ Vendim nr. 1195/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për bllok-ndihmën, me fondin

4. e bashkisë, për periudhën 01 – 28 Shkurt 2023”, bashkia Mirditë.

5. P/ Vendim nr. 1197/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e tavaneve përgatitore, të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”, bashkia Mirditë.

6. P/ Vendim nr. 1198/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond rezervë”, bashkia Mirditë.

7. P/ Vendim nr. 1199/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond rezervë”, bashkia Mirditë.

8. P/ Vendim nr. 1200 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për përdorim fond emergjence civile (fond i bashkisë)”, bashkia Mirditë.

9. P/ Vendim nr. 1206/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për disa ndryshime në VKB nr. 84, datë 28.09.2022, “Për miratimin e listës së përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja dhe programi i rindërtimit në të njëjtin truall në bashkinë Mirditë”.

10. Analiza e pyetsorit, në lidhje me proritetet e publikut, për projektbuxhetin afatmesëm 2024-2026.

11. Raport për punën/veprimtarinë e këshillit bashkiak Mirditë, për vitin 2022.

12. Shqyrtim në seancë; kërkesave/ankesave të qytetarëve, adersuar Këshillit Bashkiak Mirditë.

Vendim i Bashkise Mirdite per përdorimin e materialeve propagandistike dhe vendet per afishimin e tyre gjate fushates zgjedhore.

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” në zbatim të nenit 79 të ligjit nr.10019 datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar”, të ndryshuar me ligjin nr. 101/2020, udhëzimit nr.1 datë 31.05.2017 (ndryshuar me vendimin nr 153 datë 11.04.2019) të KQZ “Për përdorimin e materialeve propagandistike dhe vendet për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”, nenit 24 të ligjit 90/2017 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8580 datë 17.02.2020 “Për partitë politike”, ligjit nr. 8224 datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe komunës” azhornuar me ligjin nr.8335 datë 23.04.1998;

VENDOS:

1. Të gjitha subjektet zgjedhore në Bashkinë Mirditë të veprojnë në përputhje me dispozitat e përcaktuara.

2. Pranë zyrave dhe ambjenteve të çdo njësie administrative të Bashkisë Mirditë të kryhet afishimi i materiale edukative zgjedhore, në dispozicion të KQZ ose palëve të treta që nuk promovojnë fushatën e një subjekti të caktuar zgjedhor.

3. Në vendet e afishimit, subjektet zgjedhore lejohen të afishojnë vetëm materiale të programeve të tyre zgjedhore.

4. Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore lejohet përdorimi dhe afishimi i çdo materiali statik për propagandë zgjedhore, përfshirë flamujt dhe posterat, vetëm në një largësi prej deri 5 metrash nga zyra zgjedhore e partisë politike apo subjektit zgjedhor përkatës.

5. Të gjitha subjektet zgjedhore duhet të japin informacion për adresat e sakta të zyrave elektorale.

6. Nëse materialet propagandistike të subjekteve zgjedhore vendosen në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në ligjet dhe udhëzimet e sipërcituara, Policia Bashkiake merr masa të menjëhershme për heqjen e tyre.

Kliko Këtu, për më shumë.