NJOFTIM FITUESESH PARAPRAK NE PROCEDURE PRANIMI NË SHC, NËPUNËSI NË KATEGORINË EKZEKUTIVE,
Dt. 03.02.2020

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, levizjen paralele periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsëve civil”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.18.12.2018,, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin:
“Specialist për adresimin dhe trajtimin e ankesave e sherbimeve qytetare- Sektori i marrëdhënjeve me publiku”-B.Mirditë
Shpallen fitues paraprak , për të vazhduar proceduren me testimin me shkrim:

1. Zj. Majlinda Kaçorri
2. Zj.Xhuliana Dedaj.

Testimi me shkrim do të zhvillohet me dt.12.02.2020,ora 13.00, në zyren e K/Bashkisë Mirditë, pranë Resort “Kthella”

NJËSIA PERGJEGJESE- BURIMET NJERËZORE
BASHKIA MIRDITË.

BASHKIA MIRDITË

Nr._____Prot Rrëshen, me ____.____.2020.

Lënda: Dërgojmë Njoftim për “Shpallje fituesi parprak për pranim në SHC”.

Drejtuar : SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT .
Adresa : Bulevardi “B.Curri”,pranë ish – “Hotel Arbana”
T I R A N Ë

Bashkëngjitur Ju dërgojmë “Njoftim mbyllje procedure për pranim në SHC, kategoria ekzekutive” , me perzgjedhje 2 konkurentesh, për t’a publikuar në faqen tuaj, bazuar në ligjin 152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”, i ndryshuar dhe në VKM nr.243 dt.18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive te N.Civil”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.18.12.2018. Ndërkohë në adresen tuaj elektronike, të njëjtat materiale janë dërguar elektronikisht nga “Njësia pergjegjëse”- S/Burimeve Njerëzore.
Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin!

 

P/Burimeve Njerëzore                                          SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
Fran Canga                                                                             Nikoll GJIKOLAJ

Leave a Comment