Adresa Postare:

Sheshi “Abat Doci”, Rrëshen
Mirditë

Tel: 00355 216 22233
Fax: 00355 216 22233

Adresa Elektronike:

Email: bashkia@bashkiamirdite.gov.al